TÜBİTAK Bülten / Sayı 190 - Ekim 2017 - page 15

15
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Sigorta sektöründe önemli maliyet avantajı yaratacak olan
orijinale eşdeğer yedek parça uygulamasını teşvik etmek ama-
cıylaTÜBİTAKMAM ile OSEMarasında eşdeğer parça belgelen-
dirme işbirliği anlaşması imzalandı.
Temelleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, 2015 yılın-
da otomotiv yan sanayini desteklemek amacıyla başlattığı ça-
lışma ile atılan, Hazine Müsteşarlığı tarafından da tebliğ olarak
yayınlanan eşdeğer parça kullanımına ilişkin teknik altyapıyı
oluşturacak işbirliği anlaşması TÜBİTAK Marmara Araştırma
Merkezi ile OSEM Sertifikasyon A.Ş. arasında imzalandı.
TÜBİTAK MAM’da gerçekleşen imza törenine, TÜBİTAK MAM
Başkanı Dr. Orkun Hasekioğlu, OSEM Yönetim Kurulu Üyesi
M.Atilla Oksay, Genel Müdür Bener Yıkılmaz, TÜBİTAK MAM
BaşkanYardımcıları Dr. İbrahimBekâr, Doç. Dr. Murat Makaracı,
OSEM Operasyon Direktörü Ekrem Çankırlı, TÜBİTAK MAM Bi-
rimMüdürleri Meral Özcan, NuhYılmaz ve Seçil Selçuk katıldı.
Anlaşma ile otomobilin en fazla sigorta hasarına maruz ka-
lan gövde grubu parçaları olarak tabir edilen parçalarına ilişkin
OSEM tarafından yapılacak sertifikasyona esas teknik testler
TÜBİTAK MAM altyapısı kullanılarak gerçekleştirilecek. Avrupa
ülkelerinin hemen hemen tamamında yaygın bir şekilde kulla-
nılan eşdeğer parça uygulaması tüketicilerin orijinal parça yeri-
ne, bununla aynı özelliklere sahip eşdeğer parçayı daha uygun
fiyata almasına ve böylece sigorta maliyetlerinin düşmesine
katkı sağlıyor.
Sertifikalı Yerli Yedek Parça Üretiminin Önü Açılacak
İmza töreninde konuşan OSEM Yönetim Kurulu Üyesi Atil-
la Oksay, “Orijinal olarak tabir edilen yedek parça ile sertifikalı
orijinale eşdeğer yedek parça arasında ortalama yüzde 60 fiyat
farkı var. Bazı parçalarda bu farkın yaklaşık 4 katına kadar çıka-
bildiğini görüyoruz. Yerli üreticilerimiz bu parçaların pek çoğu-
nun üretimini halihazırda gerçekleştiriyor ancak sertifikasyon
yapılamadığı için arzu edilen üretim adetlerine ulaşılamıyor.
Eşdeğer parçaların orijinal parça gibi bir takım testlerden ge-
çirilerek, testlerde orijinal parçanın verdiği sonuçları verip
vermediğinin ölçülmesi ve belgelendirilmesi, aynı uluslararası
uygulamalarda olduğu gibi sektörün bu anlamda önünü aça-
caktır”dedi.
Kapsamlı Test Altyapımız Sektörün Hizmetinde
TÜBİTAK MAM Başkanı Dr. Orkun Hasekioğlu da törende
yaptığı konuşmada, “Dünya ticaretini domine eden üreticile-
rin sektörü standardizasyon ve sertifikasyon alanlarına hakim
olmak suretiyle yönettiklerini, böyle bir ortamda yerli üretimin
desteklenmesi ve pazarda maliyet düşüşünün sağlanması için
eşdeğer parça sertifikasyonunun son derece önemli olduğu-
nu” söyledi. TÜBİTAK MAM’ın özellikle gövde grubu parçala-
rının test ve analizleri konusunda altyapı ve insan kaynağının
yeterli olduğunu vurgulayan Dr. Hasekioğlu anlaşmanın ülke-
mize hayırlı olmasını diledi.
Eşdeğer Parça Sertifikasyonunda Büyük İşbirliği
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...40
Powered by FlippingBook