TÜBİTAK Bülten / Sayı 190 - Ekim 2017 - page 18

18
Bülten
2017
EKiM
A r a ş t ı r m a V e r i l e r i Y ö n e t i m i E ğ i t i m P r o g r a m ı G e r ç e k l e ş t i r i l d i
TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM),
“Araştırma Verileri Yönetimi” konulu iki günlük bir eğitim
düzenledi. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Dr.
Arsev Umur Aydınoğlu, Dr. Güleda Doğan ve Dr. Zehra
Taşkın tarafından verilen eğitimde, Büyük Veri, Araştırma
Verilerinin Yönetimi, Tarihçe, Faydalar, Terminoloji, ABD ve
Avrupa’dan Örnekler, Türkiye’de Durum, Veri Yönetimi Pla-
nı konuları ile; Teknik (üst veri ve birlikte işlerlik, veri setleri
ve formatları, zenado ve invenio vb. veri depoları vb.), Dav-
ranışsal Sosyokültürel Kullanılırlık ve Değerlendirme, Yasal
ve Politika Sahipliği (Creative Commons lisansları, ulusla-
rarası işbirlikleri vb.), Ülkesel Kurumsal Disipliner Örnekler,
Veri Yönetimi Planı, Eğitim İhtiyaçları, Türkiye’deki Paydaş-
ların Durumu, Örnek Saklama konularına yer verildi. Eğiti-
me, TÜBİTAK’ın farklı birimlerinden ve çeşitli üniversiteler-
den 100’ün üzerinde kişi katıldı.
Araştırma Verileri Yönetimi
Eğitim Programı Gerçekleştirildi
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...40
Powered by FlippingBook