TÜBİTAK Bülten / Sayı 190 - Ekim 2017 - page 16

16
Bülten
2017
EKiM
Ç A T A B K u r u m s a l S i s t e m i n Ya p ı l a n d ı r m a P r o j e s i ’ n i n S ü r e ç Ç a l ı ş m a l a r ı n d a S o n a Ya k l a ş ı l d ı
ÇATAB Kurumsal Sistemin Yapılandırma Projesi’nin
Süreç Çalışmalarında Sona Yaklaşıldı
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın
(ÇATAB) Kurumsal Sistemlerinin yapılandırılmasına yöne-
lik TÜSSİDE tarafından yürütülen projenin “Kurumsal Süreç
Çalışmaları”nda sona yaklaşıldı. Proje, yeni uygulamaya alına-
cak 15 adet sürecin dokümante edilmesi ve seçilen kritik sü-
rece ilişkin“Süreç İyileştirme”grup çalışması ile devam ediyor.
ÇATAB’ın kurumsal mevcut durum analizi ile başlayan pro-
jede, Süreç Yönetimi eğitiminin ardından kurumun tüm faa-
liyetlerini kapsayan, süreç-birim eşleştirilmesini içeren süreç
envanteri oluşturuldu. Ardından süreç dokümantasyonu kap-
samında toplam 170 adet sürece ait süreç akış şemaları ile her
süreç için tanımlama formları hazırlandı. Proje eş zamanlı ola-
rak ÇATAB bünyesinde insan kaynakları sisteminin yapılandırıl-
masına yönelik iş paketi ile devam edecek.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...40
Powered by FlippingBook