TÜBİTAK Bülten / Sayı 190 - Ekim 2017 - page 33

33
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
“Avrupa Birliği Çevre Entegre Uyum Stratejisi (UÇES) Bel-
gesinin Güncellenmesi Projesi Kapanış Toplantısı”, Ankara’da,
Müsteşar Prof. Dr. Mustafa Öztürk, TÜBİTAK MAM Başkanı Dr.
Orkun Hasekioğlu başta olmak üzere paydaş kurum ve kuru-
luşların, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin ve Belediyelerin
katılımı ile gerçekleştirildi.
Dr. Orkun Hasekioğlu açılış konuşmasında, UÇES Belge-
si’nin, AB üyeliğine aday bir ülkenin Ulusal Çevre Mevzuatı-
nı “AB Çevre Müktesebatına” yakınlaştırma yöntemini ortaya
koyan bir strateji belgesi olduğunu belirtti. Hasekioğlu, Pro-
je kapsamında Su Kalitesi, Atık Yönetimi, Hava Kalitesi, İklim
Değişikliği, Gürültü Yönetimi, Endüstriyel Kirlilik ve Risk Yö-
netimi, Kimyasalların Yönetimi, Doğa Koruma ve Yatay Sektör
olarak dokuz ayrı sektörün çalıştığını, 88 adet direktif, tüzük,
komisyon kararı ve tavsiye kararının incelendiğini, yüze yakın
kamu ve özel sektör temsilcisi ile toplantılar ve birebir görüş-
meler yapıldığını ve sekiz adet çalıştay düzenlendiğini ifade
etti. TÜBİTAK MAM ile TÜİK arasında imzalanan bir protokol
kapsamında “Veri Araştırma Merkezi”nde çalışıldığını sözleri-
ne ekleyen Hasekioğlu, “Uyum Stratejisi” doğrultusunda ger-
çekleştirilen faaliyetlerin izlenebilmesi için bir izleme ve de-
ğerlendirme yöntemi geliştirildiğini, hazırlanmış olan “UÇES
Web Tabanlı Yazılım” ile tüm paydaşlardan düzenli veri akışı
sağlanması ve gerçek zamanlı değerlendirme yapılmasının
amaçlandığını belirtti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öz-
türk açılış konuşmasında, 21 Aralık 2009 tarihinde Brüksel’de
gerçekleştirilen “Hükümetlerarası Katılım Konferansının 8.
Toplantısı”nda Çevre Faslının açıldığını belirtti. Çevre Faslı-
nın, birçok sektörü ilgilendiriyor olmasından ve yüksek uyum
maliyetlerinden dolayı zor bir fasıl olduğunu vurgulayan Prof.
Dr. Mustafa Öztürk, Proje kapsamında Avrupa Birliği Çevre
Entegre Uyum Stratejisi (UÇES) Belgesi ile 2007-2015 Dönemi
için, mevzuat uyumu ve yatırımların gerçekleşme durumları-
nın değerlendirildiğini, 2016-2023 Dönemi için ise mevzuat
uyumu ve yatırımların güncellenerek, yapılacak güncelle-
melerin takip edilmesine ilişkin bir izleme ve değerlendirme
yöntemi oluşturulduğunu ifade etti. Ayrıca Prof. Dr. Öztürk,
UÇES Belgesi ile 2007-2015 yılları arasında çevre sektöründe
yaklaşık 28 milyar Avro yatırım yapıldığını ve bu şekilde 2007
yılında hazırlanan UÇES’de ortaya konulan harcamaların yüz-
de 97 oranında gerçekleştirildiğinin belirlendiğini söyledi. So-
nuç olarak çevre sektöründe önümüzdeki 2016-2023 dönemi
için gerekli yatırım miktarının yaklaşık 60.3 milyar Avro ol-
masının beklendiğini belirtti. Prof. Dr. Öztürk, TÜBİTAK MAM
ÇTÜE Yönetimine ve Araştırmacılarına başarılı çalışmaları için
teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.
TÜBİTAK MAM Proje Yürütücüsü Dr. İpek Erzi’nin, “UÇES
Belgesi”nin amacını vurgulayan, proje kapsamında yapılmış
olan çalışmaları ve proje çıktılarını özetleyen sunumu ile top-
lantıya devam edildi. Toplantı soru-cevap bölümü ile son bul-
du.
UÇES Proje Kapanış
Toplantısı Gerçekleştirildi
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook