TÜBİTAK Bülten / Sayı 190 - Ekim 2017 - page 26

26
Bülten
2017
EKiM
A r - G e , S a n a y i v e A k a d e m i B u l u ş m a l a r ı n ı n Ü ç ü n c ü s ü A d a n a ’ d a G e r ç e k l e ş t i r i l d i
TÜBİTAK Marmara Teknokent yürütücülüğünde, Adana
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın desteği ve Adana Valili-
ği, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası, Adana Ticaret
Borsası, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Akde-
niz İhracatçı Birlikleri, Çukurova Kalkınma Ajansı, Çukurova
Üniversitesi, Çukurova Teknokent, Osmaniye OSB, Osmani-
ye Teknokent, TGBD, OSBÜK, Sanayi Gazetesi, Gebze Ticaret
Odası, Gebze Güzeller OSB işbirliğiyle Adana’da “Ar-Ge-Sa-
nayi-Akademi Buluşması” gerçekleştirildi. Üçüncüsü düzen-
lenen Ar-Ge, Sanayi ve Akademi (ASA) Adana etkinliği, TÜBİ-
TAK Marmara Teknokent (MARTEK) Genel Müdürü Dr. Orhan
Çömlek ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Söz-
lü’nün açılış konuşmalarıyla başladı.
MARTEK Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek, inovasyon ca-
miasının sanayiciyle kurduğu köprüye aracılık ederek üni-
versite sanayi iş birliğine katkı sunmaktan ötürü mutlu ol-
duklarını söyledi. Çömlek, “Türkiye’nin değişik yerlerinden
gelen Ar-Ge’cilerimiz ve Adana’daki sanayici büyüklerimizle
bir network oluşturmayı hedefliyoruz. Amacımız bir ağ kur-
mak. Network. Not working değil” diye konuştu.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Ada-
na’nın ve Türkiye’nin gelişmesi için emek verdiklerini söy-
ledi. Sözlü, “Katma değeri yükselteceğiz. Yüksek kabiliyetli,
enerjisi yüksek girişimcilerimiz ile Mustafa Kemal Atatürk’ün
ifadesiyle muasır medeniyetler seviyesine inovatif büyü-
meyle ulaşacağız” dedi.
Etkinliğin ikinci gününde, 19 teknokent ve yedi TTO’dan
gelen 74 firma ve Adana’nın önde gelen sanayicilerinin yanı
sıra akademisyen ve ziyaretçiler Adana’da yeni işbirliği fır-
satlarının araştırılması ve bölgede teknolojik değerlerin
oluşturulması amacıyla bir araya geldi.
MARTEK Genel Müdürü Dr. Çömlek, Ar-Ge, Sanayi ve Aka-
demi (ASA) Buluşması “Adana” etkinliğinin ikinci günündeki
açılış konuşmasında, “74 teknokent firması ve üretimi dö-
nüştürmeye karar veren sanayiciler olarak bir araya geldi.
Problemleri çözüyoruz. Türkiye çok yakın süreçte savunma
sanayinde olduğu gibi yerli ürünlere ulaşma mesafe kat
edecektir’’ diye konuştu. En zor harekete geçen grubun aka-
demisyenler olduğunu vurgulayan Dr. Çömlek, duvarın artık
yıkıldığını ifade etti.
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şahin
Gök, TEYDEB desteklerinin “Sanayi Desteklerine” dönüştü-
Ar-Ge, Sanayi ve Akademi Buluşmaları
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...40
Powered by FlippingBook