TÜBİTAK Bülten / Sayı 190 - Ekim 2017 - page 31

31
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK Ufuk2020 Ulusal Koordinasyon Ofisi ile uluslara-
rası ve ulusal hibe programlarından yararlanarak birçok ya-
tırımı ilçeye kazandıran Pendik Belediyesi, 80 Milyar Avro’luk
dev finansmanıyla dünyanın en büyük bütçeli araştırma ve
inovasyon programı Ufuk2020’den Pendik Belediyesi’nin
faydalanabilmesini artırmak amacıyla çalıştay düzenlediler.
Pendik Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen çalışta-
ya programın Türkiye çapındaki koordinasyonunu üstlenen
Türk araştırmacıların ve sanayi temsilcilerinin AB Çerçeve
Programları’na katılımının artırılmasını hedefleyen “Türkiye
Araştırma Alanı Paydaşlarının Ufuk2020 Proje Geliştirme Ka-
pasitesinin Güçlendirilmesi (Turkey in H2020)” Projesi kap-
samında Ufuk2020 Sağlık Alanı Tematik Eğitimi İstanbul’da
gerçekleştirildi.
İspanya 3. Carlos Sağlık Enstitüsü’nden Dr. Juan E. Riese
ve Turkey in H2020 projesi uzmanlarının eğitimci olarak yer
aldığı etkinlikte, Sağlık Alanı’nda 2018-2020 yıllarında açıl-
TÜBİTAK’tan Ulusal İrtibat Noktaları ve Pendik Belediye-
si’nden üst düzey yöneticiler ve belediye başkan yardımcı-
ları katıldı.
Çalıştayda TÜBİTAK temsilcileri; Ufuk2020 Enerji, Çevre
ve Hammaddeler, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Ulaşım, TÜ-
BİTAK Ufuk2020 Destek ve Ödülleri hakkında ayrıntılı bilgi
ve deneyim paylaşımı sağladılar. Ayrıca ikili ve çoklu diğer iş
birliği fırsatları hakkında istişarelerde bulundular.
ması planlanan çağrılar hakkında bilgi verilerek, Ufuk2020
çağrılarına başvururken dikkat edilmesi gerekilen hususlar
ve değerlendirme kriterleri gibi konular hakkında etkileşim-
li eğitim gerçekleşti.
Ufuk2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı
2018-2020 Çalışma Programı 7 Ekim’de Avrupa Komisyonu
tarafından yayımlanacak. 2018 yılı çağrılarının Kasım ayında
başvuruya açılması bekleniyor.
Pendik Belediyesi’nde Ufuk2020 Programı Çalıştayı Düzenlendi
Ufuk2020 Sağlık Alanı Tematik Eğitimi İstanbul’da Düzenlendi
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook