TÜBİTAK Bülten / Sayı 190 - Ekim 2017 - page 34

34
Bülten
2017
EKiM
Y a z ı l ı m T e k n o l o j i l e r i E n s t i t ü s ü D i j i t a l Y e t k i n l i k M o d e l i G e l i ş t i r d i
Dijital Yetkinlik Modeli’nde Stratejik Yönetim, Organizasyon,
Yazılım Hizmetleri, YazılımYaşamDöngüsü, BT Hizmetleri, İşle-
tim Bakım ve Dijital Hizmetler alanlarını kapsayan 28 BT pro-
fesyonel rolü, bu rollerin sahip olması hedeflenen 41 yetkinlik
alanı ve roller ile yetkinlik alanları arasındaki ilişki tanımlandı.
Modelin uygulamasını kapsayan çalışma, iki kurumda 77 bili-
şimuzmanı için yürütülüyor.
Gelecek çalışmalar kapsamında, Çalışanın Yetkinlik Öz De-
ğerlendirmesini yapabileceği ve hangi rollere ne kadar uygun
olduğu/en uygun olduğu rol(ler)/ rol için geliştirilmesi gereken
yetkinlik alan(lar)ı gibi bilgilerin raporlanacağı bir aracın geliş-
tirilerek, ücretsiz olarak
internet
sitesinden sunulması planlanıyor.
katılımcılara geniş bilgiler verildi. Tanıtım sunumu, katılımcıla-
rın beklentilerine ilişkin soru-cevaplar ilemevcut vemuhtemel
işbirlikleri konularında görüş alışverişinde bulunulmasıyla son
buldu.
TÜBİTAK-BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
(YTE) tarafından geliştirilen Dijital Yetkinlik Modeli ile kamu
kurumlarında çalışan Bilişim Teknolojileri (BT) uzmanlarının
yetkinlik değerlendirmesi yapılarak, BT çalışanlarının güçlü
ve zayıf yönlerinin belirlenmesi, eğitim ve mesleki gelişim açı-
sından iyileştirmeye açık alanların tanımlanması amaçlanıyor.
Böylece, BT insan kaynağı yetkinlik kapasitesinin arttırılması
hedefleniyor.
TÜBİTAK BUTAL’ı ve hizmetlerini daha yakından tanıtmak
amacıyla; Bursa Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) firmalarına yö-
nelik olarak, Bölge Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde tanıtım faa-
liyeti gerçekleştirildi. BUTAL’ın tanıtım sunumları ve test/analiz,
muayene hizmetleri ile Laboratuvarların imkanları hakkında
Yazılım Teknolojileri Enstitüsü,
Dijital Yetkinlik Modeli Geliştirdi
Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde
TÜBİTAK BUTAL Tanıtıldı
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook