TÜBİTAK Bülten / Sayı 190 - Ekim 2017 - page 14

14
Bülten
2017
EKiM
“ S u Ç a l ı ş t a y ı ” T Ü B İ T A K M A M ’ d a G e r ç e k l e ş t i r i l d i
İklim değişikliğinin Türkiye’nin su kaynaklarına etkileri ve
Türkiye’de su yönetimiyle ilgili çalışmaları konu alan “Su Ça-
lıştayı”, TÜBİTAK MAM’da gerçekleştirildi.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin’in öncülük ettiği ça-
lıştaya, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve MAM Başkanı Dr. Or-
kun Hasekioğlu, İTÜ ve Marmara Üniversitesi Akademisyen-
leri, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü
Dr. Selma Ayaz ve konunun uzmanı araştırmacılar katıldı.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin’in açılış konuşması
ile başlayan çalıştay, İTÜ ve Marmara Üniversitesi yetkilileri
tarafından yapılan sunumlar ile devam etti.
Çalıştayın ilk bölümünde; İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Ensti-
tüsü’nden Prof. Dr. Ömer Lütfi Şen “Küresel İklim Değişikliği
ve Yansımaları” konulu sunumu, Meteoroloji Mühendisliği
Bölümünden Prof. Dr. Yurdanur Ünal “Türkiye ve Yakın Çev-
resi için İklim Değişikliği Projeksiyonları” konulu sunumu ve
Çevre Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. İzzet Öztürk“İklim
Değişikliğinin Türkiye’nin Su Potansiyeline Muhtemel Etkile-
ri” konulu sunumu gerçekleştirdi.
Çalıştayın ikinci bölümünde; İTÜ Çevre Mühendisliği Bö-
lümünden Prof. Dr. Ayşegül Tanık “İklim Değişikliğinin Sek-
törel Etkileri ve Uyum Faaliyetleri” konusunda, Marmara
Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Elif
Soyer “Güncel Su Arıtma Teknolojileri ve Ar-Ge İhtiyacı” ko-
nusunda, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. İs-
mail Koyuncu “Güncel Atıksu Arıtma Teknolojileri ve Ar-Ge
İhtiyacı” konusunda sunumlar gerçekleştirdi.
Uzmanların konuşmalarının ardından çalıştay soru-cevap
bölümü ile sona erdi.
“Su Çalıştayı” TÜBİTAK MAM’da Gerçekleştirildi
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...40
Powered by FlippingBook