TÜBİTAK Bülten / Sayı 190 - Ekim 2017 - page 13

13
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
“Kamuda İnovatif Yaklaşımlar: Büyük Veri Politikalarının
Geliştirilmesi (KamuV) Projesi” kapsamında “Büyük Veri
Ekosistemi Paydaş Analizi Kamu Kurumları Odak Grup
Toplantısı”, TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştır-
ma Enstitüsü (YTE) tarafından Ankara’da gerçekleştirildi.
Toplantıya 31 farklı kurumdan 57 temsilci katıldı.
KamuV Proje Ekibi tarafından Proje ve Proje kapsamın-
da yapılan araştırmalar hakkında bilgi paylaşımı yapılan
toplantıda kamu kurum ve kuruluşlarının;
• Mevcut / planlanan büyük veri çalışmaları,
• Büyük veri çalışmalarında yaşadıkları sorunlar,
• Bu konudaki ihtiyaç / beklentileri
hakkında bilgi alındı.
Muhasebe Birimlerine Kamu Muhasebe
Yazılımı Eğitici Eğitimi Verildi
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...40
Powered by FlippingBook