TÜBİTAK Bülten / Sayı 189 - Eylül 2017 - page 28

28
Bülten
2017
EYLÜL
K A M İ S P r o j e s i K a p s a m ı n d a Ö z e l S e k t ö r Te m s i l c i l e r i y l e O d a k G r u p To p l a n t ı s ı G e r ç e k l e ş t i r i l d i
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
(YTE) tarafından yürütülen, Kamu İnternet Siteleri Rehberi
(KAMİS) Yaygınlaştırma Projesi çalışmaları kapsamında, özel
sektör temsilcileriyle, Ankara’da Odak Grup Toplantısı düzen-
lendi. Farklı firmalardan kullanıcı deneyimi konusunda uz-
manların yer aldığı toplantıda kullanılabilirlik ve erişilebilirlik
konularında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşıldı.
Katılımcıların internet sitesi geliştirme ve tedarik süreçlerine
yönelik mevcut durum ile bu süreçlerde yaşanan sorunlar ve
önerilen çözümler değerlendirildi.
Mevcut durum analizi çalışmaları kapsamında hazırlanacak
Değerlendirme Raporu’nun, kamu internet siteleri geliştirme
ve tedarik sürecine yönelik iyileştirmelerin planlanması, iyi
örnek uygulamaların belirlenmesi ve dijital devlet ekosistemi
paydaşlarında kullanılabilirlik ve erişilebilirlik farkındalığın ar-
tırılması adına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.
KAMİS Projesi Kapsamında Özel Sektör Temsilcileriyle
Odak Grup Toplantısı Gerçekleştirildi
TÜBİTAK MARTEK- TÜBİTAK BİLGEM İşbirliği Toplantısı
Firmalara teknoloji geliştirmeleri ve ürünlerini ticarileştir-
meleri için uygun ortam sağlayan TÜBİTAK Marmara Tekno-
kent’ten H-TUP Robot Teknolojileri, 3E Endüstriyel, Ortem,
Pak ArGe, Gesistek, Mikrodev, Hayriya, LettaTeknoloji, Sanlab,
32 Bit, ISR, İn2, Rut Yazılım, Cutesafe, Tronasoft, Argenova, Ar-
dıç, 5M Bilişim, Delphisonic, Genbil, Protek Sağlık firmalarının
temsilcileri ile TÜBİTAK BİLGEM üst düzey yetkilileri karşılıklı
iş birliklerini görüşmek amacıyla, TÜBİTAK Marmara Tekno-
kent’te bir araya geldi. Toplantıda bilişim, bilgi güvenliği ve
ileri elektronik alanlarında güç birliği yapılabilecek konular
görüşüldü. TÜBİTAK Marmara Teknokent İş Geliştirme ve Pro-
je İzleme Birim Sorumlusu Deniz Yayla, TTO Birim Sorumlusu
Hülya Kerimoğlu, TÜBİTAK BİLGEM İş Geliştirme Başkan Yar-
dımcısı Orhan Muratoğlu, Teknoloji Transferi ve Sanayileşme
Başkan Yardımcısı Dr. Suat Genç ve İş Geliştirme Birim Yöne-
ticisi Alper Ay’ın katıldığı toplantılarda firmalar sunumlarını
gerçekleştirdi ve firmaların iletişime geçebileceği potansiyel
yatırımcılar dile getirildi. Bu yatırımcılarla görüşmeleri tavsiye
edildi. TÜBİTAK BİLGEM ve alt departmanları ile olası işbirlik-
leri üzerinde görüşmeler organize edildi.
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...40
Powered by FlippingBook