TÜBİTAK Bülten / Sayı 189 - Eylül 2017 - page 35

35
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
(YTE) ile T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü
işbirliğinde geliştirilen Kamu Muhasebe Yazılımı, Bilgi Tek-
nolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) pilot uygulamaya
alındı.
Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi’nin ilk ayağını
oluşturacak olan Kamu Muhasebe Sistemi Projesi ile merke-
zi yönetim bütçesi kapsamındaki tüm kamu kamu kurum ve
kuruluşlarının muhasebe işlemlerinin birlikte yönetilmesine
olanak sağlayacak bir sistemin geliştirilmesi ve kullanıma
alınması hedefleniyor.
Proje ile kamu muhasebe işlemlerini önemli ölçüde yalın-
laştıracak ve hızlandıracak elektronik belge temelli modern
bir altyapı geliştirildi. Kamu muhasebe işlemlerinde stan-
dartlaşma ve şeffaflaşma sağlayacak ve otomatikleştirilmiş
akıllı muhasebeye geçişle birlikte kullanıcı kaynaklı hataları
en aza indirecek olan çalışma tamamlandığında, Türkiye ge-
nelindeki tüm muhasebe müdürlükleri ve saymanlıklarda
ilgili harcama birimleri ile entegre çalışabilen bir muhasebe
altyapısı oluşturularak kamu gelir ve harcamalarına yönelik
bütüncül politikaların oluşturulabilmesine olanak sağlana-
cak.
Proje’nin yılsonuna kadar çeşitli kamu kurumlarında pilot
uygulama olarak kullanılması ve yılbaşından itibaren tüm
Türkiye’de devreye alınması planlanıyor.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
bünyesinde hizmet veren Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı
(BUTAL), iş dünyasına verdiği hizmetleri tanıtmak amacıyla
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nda (İTSO) tanıtım toplantısı dü-
zenledi. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası üye firmalarına yönelik
olarak BUTAL’ın tanıtım sunumları ile test/analiz, muayene hiz-
metleri ve laboratuvarların imkânları hakkında bilgiler verildi.
Katılımcılarla mevcut ve muhtemel işbirlikleri konularında kar-
şılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Kamu Muhasebe Yazılımı, Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu’nda (BTK) Pilot Uygulamaya Alındı
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nda
TÜBİTAK BUTAL Tanıtıldı
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook