TÜBİTAK Bülten / Sayı 189 - Eylül 2017 - page 21

21
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK TÜSSİDE, T.C. Hakkari Valiliği, Hakkari İl Milli Eği-
timMüdürlüğü ve CineGolds işbirliği ile ilk kez Hakkarili öğ-
rencilere yönelik Bilim Kampı gerçekleştirildi.
TÜBİTAK TÜSSİDE Gebze Yerleşkesinde yapılan kampa
Hakkari’de devlet okullarında okuyan başarılı 7. ve 8. sınıf
öğrencileri katıldı. Bilimin eğlenceli yönünü ve bilimsel dü-
şünme becerilerini öğrencilere aktarabilme amacıyla Hak-
kari Valiliği’nin desteğiyle; TÜBİTAK enstitülerinin bilimsel
ve teknolojik imkanlarına ve insan kaynağına dayandırılarak
gerçekleştirilen kamp, bilim insanlarıyla yapılacak etkileşim-
li çalışmalar yardımıyla bilim dünyasının ulaşılabilir olduğu-
nu öğrencilere göstermeyi hedefledi.
Program kapsamında öğrenciler, TÜBİTAK Ulusal Metroloji
Enstitüsü, MAM Malzeme Enstitüsü ve Yer ve Deniz Bilimleri
Enstitüsü ile Enerji ve Gen Mühendisliği ve Biyotekoloji Ens-
titülerini ziyaret edip araştırmacılar ile birlikte deneyler ve
eğitsel etkinliler gerçekleştirdi. Program kapsamında ayrı-
ca Alternatif Enerjiler, Hareket ve Sürtünme, Yalıtım, Model
Uçak Yapımı, STEM gibi ağırlıklı olarak fen bilimleri alanında
pek çok atölye yer aldı. Program içerisinde öğrenciler İzmit
BilimMerkezi ile SEKA kağıt müzesini ziyaret etti. Son olarak
öğrencilerle ekip çalışmaları ve sanat atölyeleri gerçekleştirildi.
Hakkari’li Öğrencilere Yönelik
Bilim Kampı Gerçekleştirildi
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...40
Powered by FlippingBook