TÜBİTAK Bülten / Sayı 189 - Eylül 2017 - page 22

22
Bülten
2017
EYLÜL
T e k n o l o j i T r a n s f e r i n i H ı z l a n d ı r a c a k A d ı m l a r T E Y D E B ’ d e A t ı l ı y o r
Avrupa Yatırım Fonu (EIF), Bilim Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK), AB Türkiye Delegasyonu ve Avrupa Komisyo-
nu Bölgesel Politika Genel Müdürlüğü işbirliğinde, Türki-
ye’deki girişimcilik ve teknoloji transferi eko-sisteminin
kapasitesinin artırılması ve fikri mülkiyet temelli projele-
re, start-up’lara, üniversitelerin bilgi ve becerilerini tica-
rileştirmek amacıyla kurulan şirketlere (spin-off ) ve KO-
Bİ’lere öz sermaye ortaklığı karşılığında yatırım yapılması
amacıyla tasarlanan, “Teknoloji Transferini Hızlandırma
(TTH-Türkiye) Projesi” kapsamındaki gelişmelerin ele
alındığı, V. Yürütme Komitesi Toplantısı, TÜBİTAK TEYDEB
Başkanı Mehmet Aslan başkanlığında gerçekleştirildi.
Avrupa Birliği çerçeve anlaşması IPA Fonu çerçevesin-
de yürütülmekte olan “Teknoloji Transferini Hızlandırma
(TTH-Türkiye) Projesi”nin V. Yürütme Komitesi Toplan-
tısına, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği
Mali Programlar Daire Başkanı Murat Altun başkanlığın-
daki heyet, EIF ve TÜBİTAK yetkilileri, Türkiye Teknoloji
Geliştirme Vakfı İktisadi İşletmesi (TTGV) temsilcisi ile fon
Teknoloji Transferini Hızlandır
AB IPA-Teknoloji Transferini Hızlandırma (TTH-Türkiye) Projesi Kapsamında V. Yürütme Komitesi Top-
lantısı TÜBİTAK TEYDEB’te Gerçekleştirildi
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...40
Powered by FlippingBook