TÜBİTAK Bülten / Sayı 189 - Eylül 2017 - page 18

18
Bülten
2017
EYLÜL
U l u s a l A k ı l l ı U l a ş ı m S i s t e m l e r i P r o j e B a ş l a n g ı ç T o p l a n t ı s ı G e r ç e k l e ş t i r i l d i
Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Proje
TÜBİTAK BİLGEM ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü arasında 3 Temmuz
2017 tarihinde imzalanan “Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Stra-
teji Belgesinin Güncellenmesi ve 2018-2020 Eylem Planı Hazır-
lama Projesi (AUS SEP)” başlangıç toplantısı Ankara’da düzen-
lendi.
Kamu, özel sektör, yerel yönetimler, üniversiteler ve STK tem-
silcilerinden oluşan yaklaşık 200 kişinin katıldığı başlangıç top-
lantısı ile paydaşlara, 260 günde tamamlanması hedeflenen
projenin başladığı duyuruldu, daha sonra yapılacak çalışmalar
konusunda beklentiler yetkililerce dile getirildi.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yar-
dımcısı Galip Zerey, TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali
Mantar ve Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, toplantıda
birer konuşma yaptılar. AUS SEP proje koordinatörleri, proje
hakkında bilgilendirici sunumlar yaptılar. Toplantının sonunda
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...40
Powered by FlippingBook