TÜBİTAK Bülten / Sayı 189 - Eylül 2017 - page 37

37
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜSSİDE uzman ve danışmanları, Türkiye Taşkömürü Kuru-
mu’nun 5 yıllık geleceğini şekillendirecek olan stratejik plan
çalışmaları ve ilgili mevzuat ile temel kavramlar konusunda,
kurumun orta ve üst düzey yöneticilerine bir bilgilendirme
toplantısı yaptı. Toplantıda yapılacak çalışmanın Kalkınma Ba-
kanlığı tarafından yeni uygulamaya konması beklenen strate-
Yakın çevre illerimiz Bilecik birinci ve ikinci, Kütahya ikinci,Ya-
lova Kompozit ve Kimya Islah İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri
Müdürlükleri’nden gelen yetkililer ile karşılıklı görüş alışverişle-
rinde bulunmak üzere, TÜBİTAK BUTAL’ın ev sahipliğinde tanı-
tım etkinliği gerçekleştirildi.
jik planlama kılavuzuna uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi,
TTK’nın kapsamlı iç, dış ve paydaş analizinin yapılarak ortaya
çıkan tespit ve ihtiyaçlara uygun olarak geleceğe dönük hedef-
ler, stratejiler ve eylemleri tasarlanması konusunda karar alındı.
Projenin Eylül ayı sonunda başlaması ve 7 ay sürmesi planla-
nıyor.
BUTAL’ın genel faaliyetleri tanıtımı ile özellikle test/analizleri
alanındaki altyapısı ve kullanılan standart metotlar hakkındaki
sunumların ardından, laboratuvarların gezdirilmesi sırasında
cihazlar, metotlar, teknik altyapı, mevzuat konularında bilgiler
verildi.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Geleceğini TÜSSİDE ile Belirleyecek
Bilecik, Kütahya ve Yalova OSB Müdürlüklerine BUTAL Tanıtıldı
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40
Powered by FlippingBook