TÜBİTAK Bülten / Sayı 189 - Eylül 2017 - page 26

26
Bülten
2017
EYLÜL
Ö z b e k i s t a n S t a n d a rd i z a s y o n , Me t ro l o j i v e B e l g e l e n d i rme Ku r umu i l e Mu t a b a k a t Za p t ı İ mz a l a n d ı
Özbekistan Standardizasyon, Metroloji ve Belgelendirme
Kurumu ile Mutabakat Zaptı İmzalandı
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü, Özbekistan Standar-
dizasyon, Metroloji ve Belgelendirme Kurumu (Uzstandard)
ile işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Mutabakat Zaptı imza-
ladı.TÜBİTAK UME Müdürü Dr. Mustafa Çetintaş ve TÜBİTAK
UME Yönetim Kurulu üyeleri Süleyman Yaşar, Önder Baran,
Dr. Akif Akgül ve Aydın Aslandağ’ın katılımlarıyla gerçekleş-
tirilen Özbekistan Standardizasyon, Metroloji ve Belgelen-
dirme Kurumu ziyareti sırasında kayıt altına alınan “Mutaba-
kat Zaptı”na TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü Müdürü Dr.
Mustafa Çetintaş ile Özbekistan Standardizasyon, Metroloji
ve Belgelendirme Kurumu Genel Müdürü Dr. Abdülhamid
Karimov imza attı.
Anlaşmayla iki Enstitü arasında Teknik destek ve danış-
manlık; Ortak araştırma projelerinin yürütülmesi; Misafir
araştırmacı değişimi; Teknik bilgilerin, referans verilerinin,
malzeme ve yayınların temini; Ortak seminerlere, çalıştay-
lara ve eğitim kurslarına katılım konularına yönelik şartlar
belirlendi.
“Mutabakat Zaptı”nın imzalanmasının ardından Uzstan-
dard yetkilileriyle karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak
Özbekistan kalite altyapısının geliştirilerek uluslararası ta-
nınırlığının arttırılmasına yönelik ortak eylem planlarının
hazırlanması ve ortak işbirliği çalışmalarının ivedilikle yapıl-
masına yönelik prensip kararı alındı.
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...40
Powered by FlippingBook