TÜBİTAK Bülten / Sayı 189 - Eylül 2017 - page 29

29
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK), bu yıl “İnovasyon
ve Enerji” temasıyla 86.sı düzenlenen İzmir Enternasyonal
Fuarı’na katıldı.
Muğla ilinin onur konuğu; Rusya Federasyonunun part-
ner ülke olduğu İzmir Enternasyonal Fuarına paralel olarak
düzenlenen İzmir İş Günleri Toplantılarına katılan TÜBİTAK
MARTEK, Rusya Federasyonundan çeşitli kurum ve kuruluş-
larla görüşmeler gerçekleştirdi.
İkili görüşmeler çerçevesinde ağırlıklı olarak Tataristan ile
gerçekleştirilen görüşmeler sırasında, INNOPOLIS ve CHEL-
NY Özel Ekonomi Bölge Temsilcileri TÜBİTAK MARTEK’i ül-
kelerine davet ederek bünyelerinde yer alan firmalarla tek-
nokent firmaları arasında ortak işbirlikleri yapılabileceğini
ifade ettiler. Tataristan Makine Mühendisleri Kümelenmesi
ve Kama Yenilik ve Sanayi Kümelenmesi yetkileriyle yapılan
toplantıda, Teknokent firmalarının ücretsiz olarak oluştur-
dukları portal sistemi üzerinden firma ürünlerini ve yatırıma
açık projeleri takip edebilecekleri belirtildi.
86. İzmir Fuar’ı boyunca açılan TÜBİTAK Marmara Tekno-
kent stant alanında, teknokentte faaliyet gösteren ISR Bilgi
Güvenliği, Sanlab Simülatör, Okosis Otomasyon, Enau Di-
zayn firmaları da yer alarak ürünlerini tanıttılar.
TÜBİTAK MARTEK, 86. İzmir
Enternasyonel Fuarında
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook