TÜBİTAK Bülten / Sayı 189 - Eylül 2017 - page 31

31
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
İstanbul Valiliği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen“Mavi
Kuşak Bilim Okulu” projesi İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
Maslak Kampüsünde gerçekleştirildi. Eğitimlere İstanbul
Anadolu, Fen ve İmamHatip liselerinin 9. ve 10. sınıflarından
toplam 160 öğrenci katıldı.
TÜBİTAK BİLGEM’in bilgi güvenliği eğitimi ile katkıda bu-
lunduğu etkinliğe, Doç. Dr. Mehmet Sabır Kiraz, Dr. Devrim
2017 Yatırım Programı kamu bilgi ve iletişim teknolojileri
proje teklifleri, yeni rehberler kullanılarak alınıyor
Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Teklif Hazırlama
Sürecinin İyileştirilmesi Projesi (KABİT) pilot çalışmaları tamam-
lanarak, 2017 Yatırım Programı kamu bilgi ve iletişim teknolo-
jileri proje tekliflerinin alınmasında yeni rehberler kullanılmaya
başlandı.
TÜBİTAK-BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
(YTE) ve Kalkınma Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirilen Kamu
Ünal ve Ahmet Çakmak “Gerçek Dünyada Sanal Tehditler ve
Kriptografik Çözümler”başlığı altında kriptoloji ve siber güven-
likteki güncel gelişmeler konularında eğitim verdiler.
Mavi Kuşak BilimOkulu, başarılı olan lise öğrencilerinemate-
matik, fen bilimlerinin yanında aynı zamanda kişisel ve sosyal
gelişim alanlarında gelişimi, öğrencilere fırsat eşitliği sunmayı,
ilgi ve yeteneklerin keşfedilmesi ile geliştirilmesini sağlıyor.
Bilgi ve İletişimTeknolojileri Projeleri Teklif Hazırlama Sürecinin
İyileştirilmesi Projesi (KABİT) ile kamu bilgi ve iletişim tekno-
lojileri (BİT) yatırımlarının proje olarak teklif edilmesi, değer-
lendirilmesi, yatırım programında yer alan projelerin izlenmesi
kabiliyetlerinin iyileştirilmesi planlandı.
Bu kapsamda gelinen noktada; hazırlanan taslak rehberler
kullanılarak, seçilen kamu kurumları ile pilot çalışmalar gerçek-
leştirildi. Pilot çalışma sonuçları doğrultusunda rehberler kamu
kurumlarının ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda güncelle-
nerek nihai hale getirildi. Rehberler
adresinde yayınlanarak, 2017 yatırım programı BİT proje teklif-
leri bu rehberler kullanılarak alınmaya başlandı.
Proje kapsamında ayrıca geçmiş beş yıla ait BİT proje yatırım-
ları maliyet, proje sayısı, ihtiyaç vb. kriterlerle analiz edilerek;
öncelikli yatırım alanları belirlendi ve bu alanlarda kamu fay-
dası oluşturmak üzere kamu kurumve kuruluşlarının kullanımına
sunulmaküzere taslakşartnamehazırlamaçalışmalarınabaşlandı.
Mavi Kuşak Bilim Okulu Projesi Eğitimleri
KABİT Projesi Pilot Çalışmaları Tamamlandı
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook