TÜBİTAK Bülten / Sayı 189 - Eylül 2017 - page 23

23
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
yöneticileri Accelerating the Commercialisation of Tech-
nology (ACT) ve Diffusion Capital Partners (DCP) katıldı.
Toplantıda EIF yetkilileri projedeki gelişmeler ve proje-
nin işleyişi hakkında genel bilgiler verdikten sonra, fon
yöneticileri Haziran 2017 sonu itibariyle gerçekleşme ra-
kamları, yılsonuna yönelik hedefleri ile yatırımların içeriği
hakkında genel bir sunum yaptılar. Fon yöneticilerinden
sonra, 2017 yılı başından Haziran 2017 sonuna kadar olan
son altı aylık dönemde gerçekleştirilen danışmanlık hiz-
metlerine yönelik çalışmalar hakkında TTGV temsilcisi su-
numunu gerçekleştirdi. Son olarak da TÜBİTAK tarafından
TTH Türkiye fonlarından çıkış stratejilerinin belirlenmesi
amacıyla hazırlanan rapor sunuldu. Sunumda fon kap-
samında geri kalan kullanıma açık kaynaklar ile fon yatı-
rımlarından ileriki dönemlerde elde edilecek kazançların
hangi alanlarda kullanılması gerektiğine yönelik öneriler
katılımcılarla paylaşıldı.
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çer-
çevesinde Bakanlık tarafından yürütülen Rekabetçi Sek-
törler Programı kapsamında finanse edilen, Bakanlık adı-
na EIF tarafından yönetilen, nihai yararlanıcısı TÜBİTAK
olan TTH-Türkiye Projesi kapsamında, Teknoloji Trans-
fer mekanizmasının geliştirilmesine yönelik çalışmalar
TTGV, Bpifrance Financement ve The National Collegiate
Inventors&Innovators Alliance Inc.’den oluşan bir konsor-
siyum tarafından yürütüldü.
TTH Türkiye Projesinin Teknoloji Transfer Mekanizmaları-
nın Oluşturulması Hedefindeki Gelişmeler:
TTH Türkiye Teknoloji Transfer mekanizmasının ge-
liştirilmesine yönelik çalışmalarda NUTS II Bölgesinde
yer alanlar da dahil olmak üzere; Türkiye’deki Teknoloji
Transfer Ofislerinin (TTO) teknik kapasitelerinin geliştiril-
mesi, TÜBİTAK’ın Ar-Ge ticarileştirme stratejisinin ve ilgili
destek programlarının gözden geçirilmesi, TTH-Türkiye
fonlarının (ACT ve DCP) yatırım yapabileceği teknoloji
projelerinin bulunması ve sunulmasında kolaylaştırıcı
olunması amaçlandı. Bu kapsamda Türkiye’deki üniversi-
telerin Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO) teknik kapasi-
telerinin geliştirilmesini desteklemek üzere NUTS II Böl-
gesinde yer alanlar da dahil olmak üzere 20 üniversite ve
TTO’su seçildi. TTH-Türkiye projesi kapsamında, üniversi-
te ve araştırma merkezlerinde yapılan araştırma sonuç-
larının ticarileştirilmesine yönelik dünya örneklerinin de
incelendiği eğitim programları düzenlendi, Amerika’daki
ve Fransa’daki teknoloji transferi konusunda uzman üni-
versiteler ve kurumlardan gelen eğitmenlerin eşliğinde,
Türkiye’de desteklenen üniversitelerin TTO’ları ve giri-
şimcilerine projelerinin ticarileştirilmesine yönelik hazır-
lık çalışmalarından, iş kanvaslarının hazırlanması, müşteri
ilişkilerinin geliştirilmesi, girişim sermayesi fonlarına
yapacakları sunumlara kadar farklı konularda kapsamlı
eğitimler gerçekleştirildi. Ardından desteklenen girişim-
cilerin projelerini yurtiçinden ve yurtdışından gelen giri-
şim sermayesi fonlarına sunmaları sağlandı. TTH-Türkiye
projesi kapsamında desteklenen TTO’ların uluslararası
uygulamalar konusunda tecrübe edinmelerini sağlamak
üzere yurtdışındaki TTO’ları yerinde ziyaret etmeleri ve
inceleme çalışmaları yapmaları sağlandı. Bu kapsamda
sekiz TTO Amerika’daki Boston Üniversitesi, Dartmouth
Oregon Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Miami Üniversite-
si, New Mexico Üniversitesi, Austin-Teksas Üniversitesi,
LSU-Louisiana Devlet Üniversitesini; ikisi ise Fransa’daki
TTO’ları (SATT) ziyaret ettiler.
“TTH Türkiye Projesinin Girişim Sermayesi Fonlarının Ku-
rulması Hedefine İlişkin Gelişmeler”
TTH Türkiye Projesinin diğer bir ayağı olan teknoloji ta-
banlı erken aşama girişimlerin fon kaynaklarına ulaşımını
teminen, ACT ve DCP adında iki adet girişim sermayesi
fonu kuruldu. Söz konusu fonların; özellikle üniversiteler
ve araştırma merkezlerindeki Ar-Ge ve IP tabanlı proje-
lerin ticarileşmesi ve inovatif teknoloji alanında faaliyet
gösteren başlangıç (start-up) firmalarının desteklenmesi
açısından Türkiye’de önemli bir boşluğu doldurması he-
deflendi. ACT ve DCP fonları Ankara ve İstanbul’da tanı-
tılarak, teknoloji transfer ofisleri ve teknoparkların yanı
sıra, TÜBİTAK tarafından desteklenen proje sahibi girişim-
cilerle görüşmeleri de sağlandı. Bugüne kadar söz konu-
su fonlar, Türkiye’nin tüm bölgelerindeki üniversiteler ve
araştırma merkezlerinde yapılan araştırma sonuçlarının
ticarileştirilmesi amacıyla yaklaşık bin 800 girişimci ile
projeleri hakkında görüşmeler gerçekleştirerek, toplam
44 girişime yaklaşık 22.4 milyon Euro yatırım yaptı. Söz
konusu fonların yeni girişim seçme süresi 31Aralık 2017
tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra da mevcut port-
föylerinde yer alan girişimlerine devam eden dönemler-
de ek yatırımlarda bulunabilecekler. ACT ve DCP fonları-
nın yatırım çalışmaları halen devam ediyor.
cak Adımlar TEYDEB’de Atılıyor
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...40
Powered by FlippingBook