TÜBİTAK Bülten / Sayı 189 - Eylül 2017 - page 25

25
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), Sudan’a “Sıcaklık ve Nem” ile
“Medikal” Metroloji laboratuvarları kuracak. Toplam 1 milyon
135 bin USD değerindeki projeler ile Sudan’a laboratuvar ve
altyapı kurulmasının yanı sıra; personele eğitimve danışmanlık
hizmetleri verilmesi de öngörülüyor.
İki ayrı alanda gerçekleştirilecek kurulum çalışmalarının ilki
olan ve 24 ayda tamamlanması planlanan “Sıcaklık ve Nem
Metroloji Laboratuvarının Kurulumu”projesi Sudan’a nem ala-
nında birinci ve ikinci seviye çiy-noktası ölçer ve bağıl nem öl-
çerlerin kalibrasyonlarına imkan verecek altyapıyı sağlayacak.
Bu proje tamamlandığında, SSMO -10 °C ile 70 °C sıcaklık ara-
lığında ve 10 %rh ile 95 %rh bağıl nem aralığında, higrometre-
lerin ve hava sıcaklık ölçerlerin kalibrasyonlarını düşük belirsiz-
likle gerçekleştirme kapasitesine ulaşacak. SSMO ayrıca -30 °C
ile 60 °C çiy noktası sıcaklık aralığında, birince seviye cihazlar
olan çiy noktası ölçerlerin kalibrasyonlarını gerçekleştirme im-
kanına da sahip olacak. Proje sonunda sıcaklık laboratuvarının
kurulması ile birlikte SSMO, -40 °C ile 550 °C sıcaklık aralığında
endüstriyel direnç termometrelerin, sayısal termometrelerin
ısılçiftlerin, sıvı-cam termometrelerin ve sıcaklık-kontrollü ha-
cimlerin kalibrasyonlarını düşük belirsizlikle gerçekleştirme
yeteneğini kazanacak.
Medikal Metroloji Laboratuvarının Kurulumu 3 Yıl İçinde
Gerçekleştirilecek
“Medikal Kalibratörler için Kalibrasyon Sistemlerinin Kurulu-
mu” projesi ise, TUBİTAK UME Medikal Metroloji Laboratuvarı
tarafından iki faz ve 2017-2019 yıllarını kapsayacak şekilde üç
yıl içindegerçekleştirilecek. Buproje, EKGdahil Hasta Simülatö-
rü, Elektriksel Güvenlik Analizörü, Anestezik Ajanlar ve Oksijen
Analizörü dahil Gaz Akış Analizörü, Puls/Oksimetre Analizörü,
Küvez Analizörü, Teşhis Amaçlı Ultrason Kalibratörü, Fototerapi
Radyometresi, Defibrilatör Analizörü, ElektroCerrahi Analizörü,
İnfüzyon Pompası Analizörü, NIBP Simülatörü, Akciğer Simüla-
törü, Basınç-Nem-Sıcaklık Ölçüm Sistemleri gibi üst düzey ka-
libratör, simülatör ve analizörlerin kurulumunu kapsıyor.
Her iki proje kapsamında da SSMO araştırmacılarına hem
Türkiye’de hem de Sudan’da eğitim ve danışmanlık hizmetleri
de verilecek.
Anlaşma, ülkenin prestiji ve metrolojinin ülkemiz tarafından
dünya coğrafyasına yaygınlaştırılması açısından da oldukça
önemli bir gelişme niteliği taşıyor. Ayrıca gerçekleştirilecek bu
ilk projelerin Sudan’a metrolojinin farklı alanlarında verilen di-
ğer laboratuvar kurma tekliflerinin hayata geçirilmesi yönünde
de başlangıç teşkil etmesi planlanıyor.
TÜBİTAK, Sudan’a Metroloji Laboratuvarları Kuracak
TÜBİTAK UME ile Sudan Standartlar ve Metroloji Organizasyonu (SSMO) arasında “ Sıcaklık ve Nem
Metroloji Laboratuvarının Kurulumu” ile “Medikal Kalibratörler için Kalibrasyon Sistemlerinin Kurulu-
mu” projeleri için anlaşmaya varıldı.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...40
Powered by FlippingBook