TÜBİTAK Bülten / Sayı 189 - Eylül 2017 - page 36

36
Bülten
2017
EYLÜL
U l u s l a r a r a s ı Ö d ü l l ü Y a z B i l i m K a m p l a r ı n ı n D ö r d ü n c ü s ü Y a p ı l d ı
Uluslararası Ödüllü Yaz Bilim Kamplarının Dördüncüsü Yapıldı
Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğü’nün desteklediği ve Filli Boya firmasının sponsorluğu ile
TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından gerçekleştirilen bilim kampla-
rının dördüncüsü sona erdi.
Özel eğitim kapsamındaki, üstün potansiyeli olan ço-
cuklara bilimsel bakış açısı kazandırmayı, kendilerine olan
güvenlerini desteklemeyi ve geleceğe umutla bakmalarını
amaçlayan “Filli Boya Bilim Kampı”na, 7-11 Ağustos ve 14-
18 Ağustos 2017 tarihleri arasında 13-14 yaş grubunda yer
alan, 30 kız, 30 erkek çocuk toplam 60 öğrenci katıldı.
Geçtiğimiz Mart ayı içinde İngiltere’de düzenlenen Ulus-
lararası “The Peer Awards” Yarışması’nda birincilik ödülünü
alan, çocukların akademik ve psikolojik gelişimine destek
verecek bir dizi eğitim ve uygulamayı içeren Bilim Kampına
bu yıl Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim alan özel yete-
nekli çocuklar da dahil edildi. Çocuklar projenin dördüncü
etabında TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü, TÜBİTAK MAM
Malzeme Enstitüsü, Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü gibi
enstitülerde çalışan bilim insanlarını çalışma ortamlarında
gözlemleme, yapılan işler konusunda sohbet etme ve birlik-
te deneyler yapma fırsatı yakaladı. Ayrıca TÜBİTAK BİLGEM
araştırmacı ekibi ile şifreleme eğitimi alan öğrenciler, ağır-
lıklı olarak fen bilimleri ve matematik alanında atölyelere,
eğitsel oyunlara katıldılar. Program kapsamında İzmit Bilim
Merkezi’ni de ziyaret eden çocuklar, kamp boyunca strateji
geliştirme, ekip ve koordinasyon oyunları ile sanatsal etkin-
liklerde de yer aldılar.
Her Genç Bir Renk, Gelecek Bilimle Renkleniyor
Çocukların içinde bulundukları ortamın dışına çıkarak,
farklı bir deneyim kazanmalarını sağlamak ve ekip çalışma-
ları ile hayata entegrasyonlarının amaçlandığı Bilim Kampı-
nın eğitim programı, bireysel oyunlara ve rekabete dayalı
uygulamalara yönelik değil; birlikte ahenk içinde çalışarak
ekip ruhunun öne çıkarılacağı bir biçimde tasarlanıyor. Öğ-
rencilerin bilime olan merak duygusunu artırmak, araştır-
manın ve keşfetmenin önemini vurgulamak bu projenin
ana amacı olarak belirtiliyor.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40
Powered by FlippingBook