TÜBİTAK Bülten / Sayı 189 - Eylül 2017 - page 19

19
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
aşlangıç Toplantısı Gerçekleştirildi
gerçekleştirilen soru cevap bölümünde, paydaşların görüş ve
önerileri alındı. Soruların cevaplandırıldığı bölümde, projeye
aktif katılım ve desteklerinin önemi üzerinde duruldu.
Konuşmasında, Akıllı Ulaşım Sistemleri konusunda TÜBİTAK
BİLGEM bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren
TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, bu konuda
yapılacak olan Ar-Ge faaliyetlerinin dışa bağımlılığı azalttığını
ve Türkiye’nin ekonomisine katkıda bulunduğunu belirtti.
Ülkemizin, ulaşım alanında, bilgi teknolojileri kullanılarak
gerçekleştirilecek olan üç yıllık eylemlerinin planlanacağı pro-
je ile öncelikli olarak ulaşım güvenliğinin sağlanması, yönetim
performansının ve verimliliğin arttırılması ve çevreye duyarlı
yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesi, ulusal stratejinin belir-
lenmesi, bu stratejiler doğrultusunda planlanan eylemlerin
UDHB HGM tarafından tek elden koordineli olarak yürütülmesi
hedefleniyor.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...40
Powered by FlippingBook