TÜBİTAK Bülten / Sayı 188 - Ağustos 2017 - page 27

27
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Girişim Sermayesi Destekleme Grubu (GİSDEG) Yönetim
Kurulu üyeleri, TÜBİTAK Marmara Teknokent’i (MARTEK) zi-
yaret etti. GİSDEG Yönetim Kurulu üyesi olan Marmara Tek-
nokent Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek açılış konuşması-
nın ardından TÜBİTAK Marmara Teknokent’i tanıtan sunum
yaptı. Sunumda Teknokent’te gerçekleştirilen faaliyetler
hakkında bilgi verildi ve yönetim kurulu üyelerinin soruları
cevaplandırıldı.
TÜBİTAK Marmara Teknokent’te yer alan “Hayriya Bilişim”,
“Tower Craft”,“ARDIC Ar-Ge”,“ACRP İlaç”,“DTI İmplant”,“Delp-
hi Sonic” firmaları geliştirdikleri Ar-Ge projeleri ve ürünlerini
tanıttı. Sunumlarında girişimcilik süreçleri, bu süreçte karşı-
laştıkları güçlükler ve elde ettikleri başarıları anlatarak, ihti-
yaç duyulan destekleri dile getirdiler.
Girişim Sermayesi Destekleme Grubu
(GİSDEG) TÜBİTAK MARTEK’i Ziyaret Etti
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...40
Powered by FlippingBook