TÜBİTAK Bülten / Sayı 188 - Ağustos 2017 - page 21

21
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK UME ile BIPM Arasında Metroloji Eğitimi İşbirliği
TÜBİTAK UME’nin BIPM’e sunduğu, gelişmekte olan ülke-
lerin metroloji enstitülerinin personeline Kapasite Geliştir-
me ve Bilgi Transferi (CBKT) programı kapsamında ücretsiz
eğitim verme teklifi kabul edildi.
İki kurum arasında imzalanan anlaşmayla “BIPM-TÜBİTAK
UME Proje Yerleşimleri” adıyla başlatılan programda, CIPM
Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (CIPM MRA) yeni imzala-
mış ve yakın gelecekte imzalayacak ülkelerdeki metroloji
kurumlarının personeline yönelik TÜBİTAK UME’de 1-3 ay
arasında değişen sürelerde bir eğitim/araştırma programı
düzenlenecek.
2018 ve 2019 yıllarında iki dönem olarak gerçekleştirile-
cek programın her dönemine en fazla 10 araştırmacı kabul
edilecek. Adayların BIPM’in internet sitesi üzerinden yapa-
bilecekleri başvurularında, metrolojinin her hangi bir ala-
nında kendi seçtikleri bir konuda küçük çaplı bir araştırma
projesi önerisi sunmaları gerekiyor. Başvurular BIPM ve TÜ-
BİTAK UME tarafından ortaklaşa olarak değerlendirilecek.
Eğitim programları her başvuru sahibinin kendi araştırma
alanını desteklemek için ihtiyaçlarına özel olarak uyarlana-
cak. Başarılı adaylar BIPM ve TÜBİTAK UME uzmanları tara-
fından verilecek derslerden de yararlanacaklar. Programa
kabul edilen personelin eğitim ve konaklamaları TÜBİTAK
UME tarafından ücretsiz olarak karşılanacak.
Genç bilimsel ve teknik personelin proje hedeflerine ulaş-
masına yardımcı olmak üzerine yoğunlaşan programda aynı
zamanda katılımcıların teknik becerilerini geliştirmelerine
olanak tanınarak daha geniş bir fayda sağlanması da hedef-
leniyor.
Bilimsel metroloji alanında uluslararası düzeydeki faali-
yetlerin koordinasyonunu sağlayan ve bu alandaki en üst
düzey kuruluş olan BIPM’in (Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçü-
ler Bürosu) programına, ABD, Almanya, İngiltere gibi dünya
çapında önde gelen ülke metroloji enstitülerinin yanı sıra
İsviçre, Çin, Güney Afrika metroloji enstitüleri de destek ve-
riyor.
İki yıl boyunca BIPM ile ortak yürütülecek olan eğitim
programı TÜBİTAK UME’nin metroloji dünyasındaki yeri açı-
sından da önemli bir prestij değeri taşıyor.
İlk dönemi 1 Nisan 2018 tarihinde başlayacak olan eğitim
programı için başvurular 18 Eylül – 28 Kasım 2017 arasında
kabul edilecek ve başvuru sonuçları 18 Aralık 2017’de açık-
lanacak.
Programın duyurusu ve başvuru arayüzü için
.
bipm.org/en/cbkt/tubitak-project-placements.html adresi
ziyaret edilebilir.
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...40
Powered by FlippingBook