TÜBİTAK Bülten / Sayı 188 - Ağustos 2017 - page 33

33
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
MEDSPRING Projesi 4. Genel Kurul Toplantısı ve Final Konferansı Yapıldı
MEDSPRING (Mediterranean Science, Policy, Research
and Innovation Gateway-Akdeniz Bilim, Politika, Araştırma
ve İnovasyon Kapısı ) Projesi 4. Genel Kurul Toplantısı ve Fi-
nal Konferansı Brüksel’de gerçekleştirildi.
MEDSPRING Projesi Genel Kurul Toplantısında, koordina-
tör tarafından tüm proje ortakları ile proje süresince yapı-
lan faaliyetler hakkında bilgi verildi, ortakların proje ile ilgili
paylaşımlarda bulunması sağlandı. Avrupa Birliği Komisyo-
nundan temsilcilerin de katıldığı Final Konferansında ise
proje etkinliklerinden faydalanan araştırmacılar ile iş paketi
liderlerinin tecrübelerini aktardıkları oturumlar düzenlendi.
TÜBİTAK’tan Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı Uzmanı
ve projenin TÜBİTAK’taki sorumlusu Ayşe Sayın Üke’nin ka-
tıldığı toplantının, Final Konferansı oturumlarının tamam-
lanmasının ardından, Akdeniz bilimsel ve teknolojik işbirli-
ğinin artarak devam ettirilmesi temennisi dile getirildi.
MEDSPRING Projesiyle 4 Yılda Pek Çok Etkinlik Gerçekleş-
tirildi
MEDSPRING projesi, Akdeniz ülkelerini hedef alan ve Av-
rupa Birliği 7. Çerçeve Programı Uluslararası İşbirliği (INCO)
2012 çağrıları kapsamında sunulmuş ve kabul edilmiş bir
projedir. TÜBİTAK da MEDSPRING Projesi Konsorsiyumuna
ortak olarak dâhil olmuştur. MED-SPRING Projesi, 1 Şubat
2013 tarihinde başlamış olup, 31 Temmuz 2017 tarihinde
sona erecektir. Proje kapsamında, Akdeniz bölgesi genç
araştırmacılarını bir araya getiren ağ faaliyetleri düzenlen-
miş, genç araştırmacıların girişimci fikirlerini sunmasını ve
paylaşmasını sağlayan yarışmalar organize edilmiş, Ak-
deniz ülkelerinin Ortak Programlama İnsiyatiflerine daha
fazla katılmaları sağlanmış, Akdeniz araştırmasına yönelik
bir sosyal medya aracı “Agora” oluşturulmuş, Avrupa-Ak-
deniz Uzman Grubu kurulmuş, Avrupa-Akdeniz Üst Düzey
Temsilciler Grubu’nun toplantı hazırlıkları ve web sayfasına
destekte bulunulmuş, Akdeniz ülkeleri araştırmacılarına ve
Ufuk 2020 kapsamındaki ulusal irtibat noktalarına yönelik
eğitimler gerçekleştirilmiştir. Kurumumuz, ilgili projenin fa-
aliyetlerine kendisine ayrılan bütçe ve görevler aracılığıyla
katkı sağlamış ve proje çıktılarını takip etmiştir.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook