TÜBİTAK Bülten / Sayı 188 - Ağustos 2017 - page 35

35
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından, Konya Ovası Projesi (KOP)
Bölge Kalkınma İdaresi için yürütülmekte olan “Konya-Ka-
raman-Mersin Sanayi ve Ticaret Koridoru Oluşturulmasına
Yönelik Etüt ve Fizibilite Projesi” kapsamında elde edilen
bulguların paylaşılması amacıyla, kurum yöneticileri ve pro-
je ekibi Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu’nu (OSBÜK)
ziyaret ettiler.
Ziyaret kapsamında TÜSSİDE Enstitü Müdürü Tezer Battal,
“Milli İleri Teknoloji ve Endüstri 4.0” başlıklı bir sunum yaptı.
ArdındanTÜSSİDE Ulaştırma ve LojistikYönetimi biriminden
Başuzman Araştırmacı Dr. İsmail Önden proje kapsamında
yapılan çalışmaları ve gerçekleştirilen analizleri içeren bir
bilgilendirme sunumu yaptı, üzerinde çalışılan özel ekono-
mi bölgesi modelleriyle ilgili olarak paylaşımlarda bulundu.
OSBÜK Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yö-
netim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü ile KOP Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanı İhsan Bostancı proje ve yapılan sunumlar ile
ilgili görüşlerini TÜSSİDE ve KOP İdaresindeki Proje ekipleri
ile paylaştılar. Yapılan değerlendirmeler ve karşılıklı görüş
alışverişleri ile bölgede uygulanabilir bir Özel Ekonomi Böl-
gesi modeli ve yine bölgedeki teknolojik dönüşüm konula-
rında odaklanılması gereken hususlar ele alındı.
Konya Karaman Mersin Ticaret Koridoru Aktifleştirilmesi Projesi
Kapsamında Organize Sanayi Bölgesi Üst Kurulu (OSBÜK) Ziyaret Edildi
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook