TÜBİTAK Bülten / Sayı 188 - Ağustos 2017 - page 25

25
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Tarım, gıda ve su alanlarında faaliyet gösteren ve prog-
ram, girişim ve kuruluşların temsilcilerini bir araya getirerek
aralarındaki işbirliğini artırmayı, bağlantılarını güçlendirme-
yi ve fikir alışverişinde bulunarak verimli ortaklıklar ve çık-
tılar elde edilmesini sağlamayı amaçlayan “COST Connect:
Water for Food and Agriculture in The Mediterranean Area”
etkinliğine TÜBİTAK COST Aksiyonu sorumlusu Murat Tıltak
ve PRIMA Programı sorumlusu Nur Eda Demir katıldı.
Brüksel’de düzenlenen etkinlikte Akdeniz İçin Birlik (UfM),
PRIMA, ARIMNET2, ERANETMED, JPI FACCE, JPI Water, BLU-
EMED, METRO FOOD ve benzeri birçok programın kısa ta-
nıtımları yapıldı. Ardından katılımcılar, mevcut girişimler
arasında sinerji oluşturulması, KOBİ’lerin ve benzeri aktör-
lerin bu tür programlara dahil edilmesi, tüketicilerin tutum
ve davranışlarının kısıtlı kaynakların korunmasına yönelik
yönlendirilebilmesi gibi farklı konudaki çalışma gruplarına
ayrılarak sorun tespiti ve olası çözüm önerileri üzerine görüş
alışverişinde bulundular.
Etkinlikte TÜBİTAK’ın fonlama mekanizması ve İkili ve Çok-
lu İlişkiler Müdürlüğü’nün faaliyetleri hakkında tanıtım ger-
çekleştirildi.
Brüksel’de COST Connect Etkinliği Düzenlendi
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...40
Powered by FlippingBook