TÜBİTAK Bülten / Sayı 188 - Ağustos 2017 - page 17

17
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
maketleriyle, fikirlerini Yarışma Jürisine anlatan bir sunum yap-
tılar.
Yarışma sonucunda Ekin Ören ve Defne Altan ikinciliği pay-
laşan öğrenciler arasında yer aldı. Ceren Kılıç ise en iyi sunum
yapan öğrenci ödülünü aldı. Öğrenciler ödüllerini APSCO ve
Yarışma Jürisi üyelerinin ellerinden aldılar.
APSCO Genel Sekreteri Dr. Li Xinjun yarışma sonunda bir ko-
nuşma yaparak katılımcıları kutladı.
Sunumlar ve ödül töreninin ardından öğrencilere laboratu-
var çalışması yaptırıldı. Öğrenciler laboratuvara alınarak uzman
eğitmenler tarafından bilgiler verildi. Öğrenciler daha sonra
gruplara ayrılarak fırlatma rampası yaptılar ve yaptıkları fırlat-
ma rampalarının çalışıp çalışmadığını test ederek çalışmayı uy-
gulamalı şekilde jüriye sundular. Ülkemiz adına katılan ve çalış-
mayı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler ve ekiplerine,
drone, kindle vb. ödüller verildi.
asında Ülkemiz İkinciliği Paylaştı
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...40
Powered by FlippingBook