TÜBİTAK Bülten / Sayı 188 - Ağustos 2017 - page 37

37
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin’in Gürcistan ziyare-
tinde, Gürcistan Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Teimuraz
Murgulıa ve Gürcistan Shota Rustaveli Ulusal Bilim Vakfı İcra
Direktörü Manana Mıkaberıdze ile ikili ilişkilerin yanı sıra, Avru-
pa Birliği UFUK 2020 Programı çerçevesinde yürütülen ve yü-
Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi AyalewGobezieWorkneh, beraberindeki bir heyetle, TÜBİTAK Baş-
kanı Prof. Dr. A.Arif Ergin’i ziyaret etti. Görüşmede iki ülke arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliği imkanları görüşüldü. Etiyopya’dan
gelen uzman bir heyetin yapacağı TÜBİTAK ziyaretleriyle işbirliklerinin somut bir zemine oturtulması kararlaştırıldı.
rütülebilecek işbirliği faaliyetleri ele alındı. Aynı zamanda, Gür-
cistan’ın önde gelen üniversitelerinin yetkilileriyle de bir araya
gelen Prof. Dr. Ergin, ülkemiz ile Gürcistan arasındaki bilimsel
ve teknolojik işbirliğinin artırılması konusunda görüş alışveri-
şinde bulundu.
AB üye ve ilişkili ülkeleriyle Rusya arasında bilimsel ve tekno-
lojik araştırma alanlarında geniş tabanlı ve etkin bir işbirliğini
hedefleyen ERA.Net RUS PLUS Projesi’nin 2. Yenilik Çağrısı baş-
langıç toplantısı, Rusya’nınbaşkenti Moskova’da gerçekleştirildi.
Rusya’nın yanı sıra Almanya, Avusturya, Romanya ve Yuna-
nistan’dan da fonlama kuruluşları katıldığı 2017 yılı ortak yeni-
lik çağrısı çerçevesinde, Rusya’dan en az bir ve çağrıya katılan
en az iki farklı Avrupa ülkesinden iki ortağın katılımıyla oluş-
turulacak olan en az üç ortaklı konsorsiyumlar desteklenecek.
19 Eylül 2017 tarihine kadar açık olacak çağrıya ilişkin detaylara
TÜBİTAK-Duyurular sayfasından ulaşılabilmektedir.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin Gürcistan’ı Ziyaret Etti
Etiyopya Büyükelçisi TÜBİTAK’ı Ziyaret Etti
ERA.Net RUS PLUS Projesi 2. Yenilik Çağrısı
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40
Powered by FlippingBook