TÜBİTAK Bülten / Sayı 188 - Ağustos 2017 - page 19

19
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
ise dikkat çeken bir diğer özellik oldu. Bu parlamanın ne-
deninin, yaz aylarında Güneş ve Dünya, diğer bir deyişle
İstanbul arasındaki açı olduğu belirtildi. Yaz aylarında Gü-
neş ışınlarının denizden bir ayna gibi yansıyarak RASAT’a
ulaştığı ve denizlerde gümüş rengi parlamalar görmemize
neden olduğu ifade edildi. Kış aylarında ise yansıma ge-
ometrisi değiştiği için bu parlak yansımanın RASAT tara-
fından görülmediği, bu olguya İngilizce’de “sunglint” adı
verildiği ifade edildi.
T Uydusundan Bakın
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...40
Powered by FlippingBook