TÜBİTAK Bülten / Sayı 188 - Ağustos 2017 - page 32

32
Bülten
2017
AGUSTOS
P T T ’ n i n E n t e g r e Y ö n e t i m S i s t e m i T Ü B İ T A K T Ü S S İ D E i l e M o d e l l e n d i
PTT’nin 176 yıllık köklü geçmişinden gelen sağlam te-
mellerinin desteklediği başarılarını rekabetçi küresel oyun-
cularla aynı kulvarda daha da güçlenerek devam ettirebil-
mek ve küresel entegrasyonun gereği olarak kurum içinde
Entegre Yönetim Sisteminin kurulmasını sağlamak üzere
TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE)
ile imzalanan “PTT Genel Müdürlüğünün Kurumsal Hizmet
Standartlarının Geliştirilmesi Projesi”nin kapanış toplantısı
gerçekleştirildi.
Proje ile PTT’nin uygulamakta olduğu süreçlerin; ISO 9001,
OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 10002 ve ISO 27001 yönetim
sistemleriyle bütünleştiği merkez ve taşra teşkilatını kapsa-
yan bir Entegre Yönetim Sistemi (EYS) modellemesi yapıldı.
Proje kapanış toplantısında açılış konuşmasını yapan Pro-
je danışmanı Metin Yerabakan PTT’deki EYS modelinin Tür-
kiye’deki kamu kurumlarında bir ilk olduğunu ve bu mode-
lin PTT’de başarı ile uygulanması ile tüm kamu kurumlarına
örnek olacağını belirtti. PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Ge-
nel Müdürü Kenan Bozgeyik ise PTT’nin gelecek hedeflerine
ulaşmasında EYS modelinin önemini vurgulayak, bu siste-
min tüm çalışanlar tarafından sahiplenerek uygulanması
gerekliliği ve bu konudaki beklentilerini ifade etti.
PTT’nin Entegre Yönetim Sistemi
TÜBİTAK TÜSSİDE ile Modellendi
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook