TÜBİTAK Bülten / Sayı 188 - Ağustos 2017 - page 29

29
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK sahipliğinde Türkiye Araştırma Alanı’nın Avrupa
Araştırma Alanı’na entegrasyonu ve Avrupa Birliği Ufuk2020
Programı’na proje sunma kapasitesinin artırılmasını amaç-
layan ‘Ufuk2020 Programı’nda Türkiye’ Katılım Öncesi Mali
Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA)
Projesi kapsamında Risk Finansmanına Erişim Etkinliği İstan-
bul’da düzenlendi.
Türkiye’deki inovasyon ekosistemi paydaşlarını bir araya
getiren etkinlikte kamu kurumları, finansal aracı ve risk ser-
mayesi kuruluşları, melek yatırım ağları ve KOBİ temsilcileri-
ne Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank-EIB)
TÜBİTAK BUTAL’ı ve faaliyetlerini daha yakından tanıt-
mak amacıyla BUTAL yetkilileri, özellikle tekstil firmalarının
ağırlıklı olarak yer aldığı Uludağ Organize Sanayi Bölge Mü-
dürlüğü’ne tanıtım ziyareti gerçekleştirdi. Uludağ Organize
Sanayi Bölge Müdürü İlker Er ve UOSB yetkilileri ile bölge-
de faaliyet gösteren firma temsilcilerinin hazır bulunduğu
Bilgilendirme Seminerinde, BUTAL’ın özellikle test, analiz ve
muayene hizmetleriyle laboratuvarların imkânları hakkında
Türkiye temsilciliği tarafından Innovfin aracı hakkında bilgi
verildi. Innovfin sunumu sonrasında, Türkiye’den Innovfin
kapsamındaki ilk KOBİ Garantisi aracını kullanmaya hak ka-
zananTürkiye Sınai Kalkınma Bankası deneyimlerini paylaştı.
Daha sonra, firmalara risk finansmanına erişim sağlaya-
bilmeleri için Borsa İstanbul Özel Pazar, Risk Sermayeleri ve
alternatif finans kaynakları tanıtıldı. Ayrıca, etkinlik kapsa-
mında düzenlenen yatırım sunumu çalıştayında Ufuk2020
KOBİ Aracı programında başarılı olmuş KuartisMed, Done ve
Vispera firmaları tarafından sunumlar gerçekleştirildi.
katılımcılara bilgiler verilerek, TÜBİTAK BUTAL tanıtım filmi,
Malzeme-Tekstil ve Muayene Hizmetleri tanıtım sunumları
gerçekleştirildi.
Katılımcıların beklenti ve isteklerine ilişkin soru-cevap ve
karşılıklı görüş alışverişleriyle devam eden bilgilendirme se-
mineri kapsamında, bölgedeki firmalarla yapılabilecek po-
tansiyel işbirlikleri değerlendirildi.
Risk Finansmanına Erişim Etkinliği
Bursa UOSB Müdürlüğü’nde TÜBİTAK BUTAL
Bilgilendirme Semineri Gerçekleştirildi
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook