TÜBİTAK Bülten / Sayı 188 - Ağustos 2017 - page 34

34
Bülten
2017
AGUSTOS
T ÜS S İ DE v e KOP B ö l g e K a l k ı nma İ d a re s i , I n c h e o n Ö z e l E ko n om i B ö l g e s i n d e G ö z l em l e rd e B u l u n d u
TÜBİTAK TÜSSİDE tarafında Konya Ovası Projesi (KOP)
Bölge Kalkınma İdaresi için yürütülmekte olan “Konya-Ka-
raman-Mersin Sanayi ve Ticaret Koridoru Oluşturulmasına
Yönelik Etüt ve Fizibilite Projesi” kapsamında, ülkemizde
uygulanabilirliğini değerlendirmek amacıyla dünyanın en
başarılı Özel Ekonomi Bölgelerinden (ÖEB) biri olan Güney
Kore’deki Incheon Free Economic Zone’a (IFEZ) teknik bir zi-
yaret gerçekleştirildi.
Güney Kore’deki uzmanlar ve kurumlar ile iş ilişkileri ku-
rulması, işleyen başarılı bir ÖEB sisteminin bileşenleri ve
altyapısı ile birlikte yerinde gözlemlenmesi, uygulanan teş-
vik politikaları ve mevzuatı hakkında detaylı bilgi alınması
amaçlanan ziyaret sırasında, IFEZ’in stratejileri kapsamında
belirli şartları sağlayan ihtisaslaşmış yatırımcılara odaklanıl-
dığı ve Özel Ekonomi Bölgesinde yer alacak sektörler ile ilgili
olarak yatırımcıya katı ön şartlar konulduğu belirlendi
Bölgede yatırım yapılmasına izin verilen firmaların özel-
likle nanoteknoloji, biyoteknoloji, IT gibi konular üzerine
AR-GE faaliyeti gerçekleştirmesinin ve nitelikli üretim şart-
larını sağlanmasının istendiği; bu ön şartın sağlanması du-
rumunda yatırımcıların ön elemeden geçebildiği ve yatırım
yapmalarına izin verildiği; üretim faaliyeti gerçekleştiren
tesislerin ise şehir dışında belirli noktalarda kümelendiği
gözlemlendi.
Üretim odağından ziyade alışveriş merkezleri, eğlence
alanları, yaşam merkezleri, finans merkezleri, ofis alanları
gibi son derece büyük ölçekteki bir bölgede yeni bir şehir
inşasının gerçekleştiğinin de gözlemlendiği ziyarette, nite-
likli insan kaynağının çekilebilmesi ve ileri teknoloji üretimi-
nin gerçekleştirilebilmesi için sadece belirli tesislerin değil
bütünleşik bir yaklaşım ile bir yaşam alanının da tasarlan-
ması gerekliliği vurgulandı.
T.C. Güney Kore Büyükelçisi Arslan Hakan Okçal ve Ticari
Ateşe M. Alper Atilla ile de görüşüldü ve yürütülen proje de-
taylı olarak anlatıldı. Proje kapsamında ve sonrasında Güney
Kore ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi ile gerçekleştirilebile-
cek ortak çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.
TÜSSİDE ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi, Incheon
Özel Ekonomi Bölgesinde Gözlemlerde Bulundu
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook