TÜBİTAK Bülten / Sayı 188 - Ağustos 2017 - page 30

30
Bülten
2017
AGUSTOS
T Ü B İ T A K T Ü S S İ D E T o p l u U l a ş ı m O d a k l ı İ s t a n b u l T r a f i ğ i P l a n l a m a s ı P r o j e s i n i Ta m a m l a d ı
TÜBİTAK TÜSSİDE ve İETT tarafından yürütülen Toplu
Ulaşım Odaklı İstanbul Trafiği Planlama Projesi başarı ile ta-
mamlandı.
Yedi iş paketinden oluşan projenin ilk üç paketi yeni raylı
sistem/hızlı otobüs taşımacılığı sistemlerinin oluşturulması
veya mevcut rotaların uzatılması durumunda mevcut ula-
şım ağının konfor ve yoğunluk açısından ne şekilde değişim
gösterdiğini araştırdı. Bu iş paketleri kapsamında, ulaşım
davranışlarını tahmin eden ve yolculuk değişimlerini belir-
lemeye yönelik algoritmalar geliştirildi. Geliştirilen algorit-
malar yerli yazılıma dönüştürüldü. Ayrıca sistem İETT’nin
bilişim sistemleri ile de birleştirildi. Analizler sonucunda
mevcut sistemi rahatlatacak ağır metro ve hızlı otobüs taşı-
macılığı güzergahları ve istasyon noktaları tespit edildi.
Projenin trafik ile ilgili ayağına İstanbul trafiğini etkileyen
tüm verilerin elde edilmesi ve raporlanması ile başlanıldı;
ardından, makroskobik seviyede İstanbul’daki tüm trafik
sensör bilgileri analiz edildi ve yolların en etkin kullanımını
sağlayacak koridor akış hızları belirlendi. Bu değerlendirme-
lerde darboğaz noktalarının tespiti de gerçekleştirildi. Ayrı-
ca, mikroskobik seviyede rampa katılımlarına yönelik simü-
lasyonlar ile akış yönetiminde serbest akış yerine disipline
edilmiş katılımların etkileri de tespit edildi.
Projenin kapsamında, hareketlilik ve ulaşım ile ilgisi bu-
lunan, bisiklet yolları ve yeni güzergahların analizi, arazi
kullanımı değişimleri ve genişleme yönleri, trafik kazaları
ve sıcak nokta analizleri, yeni mega projelerin etkisinin de-
ğerlendirilmesi de gerçekleştirildi. Ayrıca saha araştırmaları
da gerçekleştirildi ve özel araç kullanımından toplu ulaşım
kullanımına geçiş için etkili olan parametreler belirlendi.
Saha görüşmelerinin bir diğer ayağında uzman çalıştayla-
rı yapılarak kamu, özel sektör ve akademisyenler ile trafik
problemini hem teknik, hem de sosyo-ekonomik başlıklar-
da değerlendirildi.
Projenin son iş paketi olarak, İstanbul için ideal toplu ula-
şım yönetimi ve işletme politikaları tartışıldı ve öneriler ge-
liştirildi.
Proje çıktıları ile 500 bin ve üzeri taşımacılık yapacak toplu
ulaşım güzergahları belirlendiğinden, hem yeni kaynak üre-
timi, hem de mevcut sistemin rahatlamasına yönelik bulgu-
lar toplu taşıma odaklı araştırmalar kapsamında elde edildi.
Ayrıca, yıllık maliyetinin 6 milyar liranın üzerinde olduğu
ifade edilen İstanbul trafiğine yönelik öneriler ile hem mali
kayıpların azalacağı, hem de insanların hayat kalitelerinin
artacağı ifade edildi.
TÜBİTAK TÜSSİDE Toplu Ulaşım Odaklı İstanbul
Trafiği Planlaması Projesini Tamamladı
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook