TÜBİTAK Bülten / Sayı 188 - Ağustos 2017 - page 31

31
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) TeknikYö-
neticisi ve Mevzuat Uzmanı Tensel Gürkan ve beraberinde-
ki üye firma temsilcileri BUTAL’ ı ziyaret etti. TOSB Otomotiv
Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yerleşik olan
ve 350’yi aşkın üyesiyle otomotiv yan sanayiinde önemli bir
yere sahip olan TAYSAD’ a üye firma temsilcilerine TÜBİTAK
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) ile TÜBİTAK Tür-
kiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ortaklığında
yürütülen“Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Stratejik Planlama
Projesi” tamamlandı. Üç ay süren proje ile BOREN’in stratejik
yol haritası ortaya kondu.
Projenin ilk adımı olarak “Stratejik Yönetim Eğitimi”, proje
ekibi ve kurum çalışanlarının 30 kişilik katılımı ile Ankara’da
gerçekleştirildi. BOREN’in Kurumsal gelişimini desteklemek
amacıyla gerçekleştirilen bu eğitimde, TÜSSİDE uzmanları,
kurumu istenilen geleceğe taşıyacak Kurum Stratejik Pla-
nı’nın hazırlanmasına yönelik kavramsal çerçeveyi katılım-
cılarla paylaştı.
Proje ikinci adımı olarak “BOREN Dış Paydaş Ortak Akıl
Platformu Çalıştayı” gerçekleştirildi. BOREN’in mevcut du-
BUTAL Müdürü Sedat Aktaş ve birim sorumluları BUTAL’ ın
tanıtım sunumu, test, analiz ve muayene hizmetleriyle labo-
ratuvarların imkânları-faaliyetleri hakkında bilgiler verdiler.
Mevcut ve muhtemel işbirlikleri konularında karşılıklı görüş
alışverişinde bulunulduktan sonra ziyaret BUTAL Laboratu-
varlarının gezdirilmesiyle tamamlandı.
rum analizini gerçekleştirmek adına yapılan bu çalışmaya
bor sektörüne yön veren lider kuruluşlar, akademisyenler,
sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve özel sektör temsilcileri
katılım gösterdi. Çalıştayda BOREN’in güçlü yanlarının, ge-
lişmeye açık yönlerinin, yüz yüze olduğu fırsatların ve teh-
ditlerin belirlenmesi ve yol haritası oluşturulmasına yönelik
fikir alışverişinde bulunuldu. Çalışma Eti Maden, MTA, SSM,
TSKGV Şirketleri başta olmak üzere 100 den fazla katılımcı
ile gerçekleştirildi.
Projenin son aşamasında ise TÜSSİDE uzmanlarının ve da-
nışmanlarının yönlendirmesi ile BOREN için Stratejik Model
oluşturuldu ve bu kapsamda Stratejik Amaçlar, Stratejik He-
defler, Performans Göstergeleri, Performans Hedefleri, Stra-
tejiler ve Faaliyetler belirlendi, Bütçelendirme çalışması yapıldı.
TAYSAD ve Bağlı Firma Üyeleri TÜBİTAK BUTAL’ı Ziyaret Etti
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Stratejik Plan Projesi Tamamlandı
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook