TÜBİTAK Bülten / Sayı 187 - Temmuz 2017 - page 25

25
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nde (TUG), Astronomi ve Uzay
Bilimleri, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Mühen-
disliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mü-
hendisliği ve Makina Mühendisliği alanlarında staj yapmak
üzere 165 öğrenci başvurdu. Not ortalamaları ve Kurumun
sınırlı kontenjanı göz önünde bulundurularak, 9 öğrenci staj
için seçildi. Başvurusu alınan 165 adaydan, alanları TUG ile
uyuşanlar arasından not ortalamaları ve kurumun sınırlı staj
kontenjanı dikkate alınarak 9 öğrenci stajer olarak seçildi.
Staj için seçilen öğrencilerin kurumsal istatistiği aşağıdaki
gibidir:
Kocaeli Ü. Bilg. Müh. :
1
Bilkent Ü. Fizik Müh. :
1
Bilken Ü. Elek. Elektr. Müh. :
2
Alparslan Ü. Bilg. Müh. :
1
Akd. Ü. Elek. Elektr. Müh. :
1
Akd. Ü. Uzay Bil. Ve Tekn. :
1
Toros Ü. Bilg-Yazıl. Müh. :
1
THK Ü., Uzay Müh. :
1
TUG’da Staj Programı İçin Rekor Başvuru Geldi
2018 yılında pilot olarak faaliyete başlayacak Avrupa İnovas-
yon Konseyi (European Innovation Council-EIC) kapsamında
araştırmacıların, girişimcilerin ve kurumsal firmaların, pazar
oluşturacak sarsıcı inovasyon projelerini desteklemek üzere
hibe destek çağrılarına çıkılacak. Bu çağrılara yapılacak proje
başvurularının inovasyon uzmanları tarafından değerlendiril-
mesi planlanıyor. Avrupa Komisyonu, bu kapsamda mevcut
hakemhavuzunuAvrupa veyaDünya çapında bir girişimkuran
ve büyüten girişimciler; Yatırımcılar (Banka, Risk Sermayeleri ve
Kitlesel Fonlama Temsilcileri, Melek Yatırımcılar, vb.) ve İnovas-
yon ekosistemindeki uzmanlar (inovasyon, girişimhızlandırma
ve kuluçka merkezleri, üniversiteler, vb.) ile genişletmek üzere
bir duyuru yayınladı. EIC çağrılarında hakemolmak için; İlk ola-
rak katılımcı kapısı üzerinden ((
/
participants/portal4/desktop/en/experts/index.html) uzman
kaydının eksiksiz olarak tamamlanması ve anahtar kelimeler
kısmında uzmanlık alanı ile uyumlu kelimelerin ve“market-cre-
ating innovation” kelimesinin girilmesi gerekiyor. İkinci adım
olarak ise, EASME-EIC-INVESTORS@ec.europa.eu adresine ad,
soyadı ve katılımcı portalı üzerinden alınan uzman numarası-
nın (örneğin EX2017A123456) e-posta olarak iletilmesi gereki-
yor.
Hakemliğin çalışma koşullarına dair detaylı bilgilere ise
/
h2020_call-individual_experts_oj_c342_03.pdf üzerinden eri-
şilebiliyor.
TÜBİTAK’tan Avrupa İnovasyon Konseyi Hakemliği Çağrısı
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...40
Powered by FlippingBook