TÜBİTAK Bülten / Sayı 187 - Temmuz 2017 - page 33

33
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK BUTAL’ı daha yakından tanıtmak amacıyla BUTAL
yetkilileri, Bursa İhtisas Deri Organize Sanayi Bölge Müdürlü-
ğü’nü ziyaret etti.
Bursa İhtisas Deri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü yetkili-
leri ve bölge firma temsilcileriyle yapılan tanıtım toplantısında,
BUTAL’ın özellikle deri test ve analizler alanındaki altyapısı ve
kullanılan standart metotlar hakkında tanıtım sunumu gerçek-
leştirildi. Katılımcıların beklenti ve isteklerine ilişkin sorularına
cevap verilmesinden sonra, karşılıklı görüş alışverişlerinde bu-
lunuldu ve potansiyel işbirlikleri değerlendirildi.
Bursa İhtisas Deri Organize Sanayi Bölge
Müdürlüğü’nde TÜBİTAK BUTAL Tanıtıldı
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook