TÜBİTAK Bülten / Sayı 187 - Temmuz 2017 - page 16

16
Bülten
TEMMUZ
2017
Ö z e l E ğ i t i m v e R e h b e r l i k H i z m e t l e r i P r o j e s i ’ n i n 3 . Ç a l ı ş t a y ı G e r ç e k l e ş t i r i l d i
TÜBİTAK ULAKBİM ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve
Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün işbirliği ile yürü-
tülen Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Projesi’nin üçüncü
çalıştayı, Kızılcahamam Çam Hotel’de gerçekleştirildi.
Çalıştaya ULAKBİM Müdürü M. Mirat Satoğlu, MEB Özel
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Program-
lar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Turgut Bağrıaçık,
alanında uzman akademisyen ve öğretmenler katıldı.
Çalıştayda gerçekleştirilen oturumlarda ilgili çalışma
gruplarının verdiği öneriler değerlendirilerek taslak öğretim
programlarında iyileştirmeler yapıldı.
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
Projesi’nin 3. Çalıştayı Gerçekleştirildi
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...40
Powered by FlippingBook