TÜBİTAK Bülten / Sayı 187 - Temmuz 2017 - page 19

19
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
T.C. Kalkınma Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Baş-
kanlığı ile başlatılan Stratejik Plan Hazırlama Eğitimleri Pro-
jesi kapsamında idarenin misyonu ile vizyonunun belirlen-
mesi ve GZFT (SWOT) analizi amacıyla, GAP Stratejik Plan
Ortak Akıl Platformu gerçekleştirildi ve stratejik plan hazır-
lama eğitimleri başlatıldı. Yaklaşık 60 iç paydaşın katıldığı,
TÜSSİDE uzman ve danışmanlarının moderasyonunda ger-
çekleştirilen OAP sonrasında, GAP BKİ proje ekibi ve idare
koordinatörlükleri ile ayrı ayrı düzenlenen toplantılarda İda-
re’nin ortaya konulan vizyona ulaşabilmesi için önümüzdeki
yıllarda gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetlere yö-
nelik bir beyin fırtınası çalışması yapıldı. İdare Stratejik Plan
Ekibi ile misyon ve vizyon ifadelerinin konsolidasyonu ya-
pıldıktan sonra; stratejik amaçların ve bu amaçlarla uyumlu
hedeflerin belirlenmesi için ön çalışma gerçekleştirildi. Pro-
jenin kapanış toplantısı Temmuz ayında yapılacak.
GAP Stratejik Plan Ortak Akıl
Platformu®Gerçekleştirildi
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...40
Powered by FlippingBook