TÜBİTAK Bülten / Sayı 187 - Temmuz 2017 - page 29

29
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE)
ve T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) işbirli-
ğiyle yürütülen “Kırmızı Et Üretim ve İşlenmesinde İşbirliği
Süreçleri Analizi Projesi” kapsamında “Bölgenin Kırmızı Et
Sektörü Mevcut Durum Analizi” için belirlenen Erzurum ili
hinterlandında kırmızı et sektörü paydaşlarıyla (yetiştiriciler,
üreticiler, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluş temsilci-
leri, STK’lar vs.) birebir görüşmeler yapıldı.
Yürütülen il ve ilçe bazlı hayvan varlığı, hayvan hareketleri
ve kesimhane varlığı gibi veri incelemeleri sonucunda belir-
lenen Erzurum ili hinterlandına Ağrı, Ardahan, Kars, Bingöl,
Erzincan, Bayburt ve Artvin olmak üzere 7 il dahil edildi.
Saha ziyareti kapsamında Erzurum ve belirlenen 7 ilde 22
ilçe ziyaret edilerek, 66 birebir görüşme gerçekleştirildi. İl
bazında Ağrı’da 3, Ankara’da 11, Ardahan’da 4, Artvin’de 5,
Bayburt’ta 4, Erzincan’da 4, Erzurum’da31, Kars’ta 4 görüş-
me gerçekleştirilirken; kurum bazında Besici işletmesiyle
21, Birlikle 11, Damızlık işletmesiyle 8, Kasapla 4, Yem işlet-
mesiyle 3, Odayla 3, Kooperatifle 2, Süt Çiftliğiyle 1, Kamu
Kurumuyla 5, diğer kurum ve kuruluşlarla (Bakanlık, Borsa,
İktisadi Devlet Kuruluşu, Konsey, Proje Danışmanı, Üniversi-
te) 8 görüşme yapıldı.
Görüşmelerle, Erzurum ili ve hinterlandındaki kırmızı et
sektörünün çözülmesi gereken sorunlarını ortaya koymak,
hangi güçlü yanlardan faydalanılarak sorunların nasıl aşıla-
bileceğini ve rekabetçi politikalar izlenebileceğini belirle-
mek, bu sektöre ilişkin mevcut durumdaki işbirliği ve strate-
ji faaliyetlerini incelemek, kısa-orta-uzun vadede kırmızı et
işbirliği stratejilerinin ve politikalarının temellerini şekillen-
dirmek amaçlandı.
Kırmızı Et Üretim ve İşlenmesinde İşbirliği Süreçlerinin
Analizi Projesi Saha Görüşmeleri Tamamlandı
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook