TÜBİTAK Bülten / Sayı 187 - Temmuz 2017 - page 34

34
Bülten
TEMMUZ
2017
A k d e n i z İ ç i n İ ş b i r l i k l e r i – P R I M A V a k f ı K u r u l d u
Akdeniz Bölgesi’ndeki su kaynakları ile gıda sistemleri
alanlarında yürütülecek araştırma ve inovasyon projelerini
desteklemek amacıyla 2018 yılında faaliyete geçerek en az
10 yıl sürmesi planlanan PRIMA Girişimi’nin (Partnership for
İngiltere’deki İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığı,
Küresel Bilim, İnovasyon ve Bilgi Ekonomisi Dairesi Başkanı
Claire Durkın başkanlığındaki İngiltere Heyeti, Kâtip Çelebi-
Newton Fonu kapsamında işbirliğimizi değerlendirmek ve
önümüzdeki süreçleri görüşmek amacıyla TÜBİTAK Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin’i ziyaret etti.
Toplantıda, Birleşik Krallık’ta endüstriyel stratejide önemli
rol oynayacak yeni bir yapılanma olan “Birleşik Krallık Araş-
tırma ve İnovasyon” (UK Research and Innovation-UKRI) adlı
kuruluş hakkında bilgi aktarıldı. Ayrıca, British Council ve
Research Councils UK ile açılan çağrıların değerlendirmesi
yapılarak, Ortak Başvuru ve Ortak Değerlendirme sistemi-
nin başarısından duyulan memnuniyet dile getirildi. Buna
ilaveten, Sanat ve Beşeri Bilimler Araştırma Konseyi (AHRC)
Research and İnnovation in the Mediterranean Area) Ro-
ma’da düzenlenen Genel Kurul Toplantısı’na Kurumumuzu
temsilen Bilimsel Programlar Uzman Yardımıcısı Nur Eda
Demir katıldı.
Toplantıda, PRIMA Girişimi’nin uygulama mekanizması
olarak görev alacak PRIMA Vakfı’nın İspanya’nın Barselona
kentinde kurulabilmesi için atılması gereken adımlar ko-
nusunda bilgi verildi. Vakıf, 19 Haziran 2017 tarihinde res-
mi olarak kuruldu. PRIMA Vakfı’nın kurucu üyeleri olarak ilk
etapta yalnızca İspanya, İtalya ve Portekiz yer alsa da, PRIMA
Girişimi üyesi 19 ülkenin hepsi nihayetinde Vakfın Mütevelli
Heyeti’nde yer alarak eşit haklara sahip olacaklar. Dr. Octa-
vio Quintana Trias, PRIMA Vakfı Yöneticisi seçildi. 4PRIMA
Projesi’nin Koordinatörlüğünü yapmakta olan İtalyan tem-
silcisi Prof. Angelo Riccaboni de oybirliğiyle PRIMA Vakfı’nın
Başkanı seçildi.
Anılan tarihlerde aynı zamanda, sözü edilen üç ülke tem-
silcisinin katılımıyla PRIMA Mütevelli Heyeti’nin ilk resmi
toplantısı gerçekleştirildi. 19 üye ülkenin temsilcilerinden
oluşan PRIMA Genel Kurul Toplantısı’nda yukarıdaki husus-
larda alınan kararlar Mütevelli Heyeti tarafından da alınarak
resmiyete bağlandı.
ile açılması öngörülen çağrı planlamasına ilişkin görüş alış-
verişinde bulunuldu.
Toplantıda ayrıca, İngiltere’de Nükleer Sanayi konusunda
yürütülen çalışmalar ve bu alanda Türkiye-İngiltere ortaklı-
ğında bir bilimsel grup oluşturma önerisi tarafımızla payla-
şılarak, söz konusu çalışmalarla ilgili somut ortak çıkarların
belirlenmesi durumunda her iki kuruluşun da üniversite ve
ilgili kurumları fonlayacak ortak bir mekanizma oluşturabi-
leceği belirtildi.
Son olarak, her yıl Türkiye ve İngiltere’deki Kâtip Çelebi-
Newton Fonu ortaklarının bir araya gelerek yıllık planlar
oluşturması gerektiği vurgulandı ve bu kapsamda iki ülke
temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubu oluşturulması ka-
rarlaştırıldı.
Akdeniz İçin İşbirlikleri – PRIMA Vakfı Kuruldu
İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji
Bakanlığı Heyeti Kurumumuzu Ziyaret Etti
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook