TÜBİTAK Bülten / Sayı 187 - Temmuz 2017 - page 21

21
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Dijital Olgunluk
Değerlendirme Çalışması Tamamlandı
Dijital Olgunluk Modeli ve Rehberliği Projesi kapsamın-
da, TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Ensti-
tüsü (YTE) tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi
Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nde Kurum Dijital Ol-
gunluk Değerlendirme çalışması gerçekleştirildi. Bu çalış-
ma kapsamında, ilgili alan uzmanlarından oluşan 14 kişilik
Dijital Olgunluk Değerlendirme Ekibi tarafından, mevcut
kurum dijital olgunluk seviyesi belirlendi ve mevcut se-
viyenin bir üst seviyeye çıkması için yol haritasını içeren
tespit ve öneriler listesi hazırlandı. Değerlendirme kapsa-
mında 35 kurum uzmanı ile 4 tam gün süren görüşmelerin
yapılması; İlgili bilgi, belge ve dokümanların incelenmesi;
Kurum çalışanlarına anket yapılması ve yapılan anketin
analiz edilmesi; Dijital olgunluk modelinde yer alan 7 yet-
kinlik alanı için dijital olgunluk seviyesinin belirlenmesi;
Elde edilen bilgiler ışığında, tespit ve öneriler listesinin
hazırlanması; Elde edilen tespit ve önerilerinin kurum uz-
manları ile doğrulanması çalışmaları yürütüldü.
TÜBİTAK BİLGEM YTE Enstitü Müdürü Cemil Sağıroğlu ve
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Ömer Alan’ın yöne-
timinde gerçekleştirilen Üst Yönetim Dijital Olgunluk De-
ğerlendirme Çalışması’nda olgunluk değerlendirmesine
dayanak olan tespit ve çözüm önerileri sunuldu ve değer-
lendirildi. Önümüzdeki dönemde, çözüm önerilerinin sa-
hiplendirilerek bir program ile takibinin yapılmasına karar
verildi.
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...40
Powered by FlippingBook