TÜBİTAK Bülten / Sayı 187 - Temmuz 2017 - page 17

17
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
D.I. Mendeleyev Metroloji Enstitüsü’nün kuruluşunun 175.
yıldönümünü vesilesiyle Saint Petersburg’da düzenlenen
uluslararası konferans sırasında kayıt altına alınan “Muta-
bakat Zaptı”na TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü Müdürü
Dr. Mustafa Çetintaş ile D.I. Mendeleyev Metroloji Enstitüsü
Müdürü Dr. Kirill V. Gogolinskiy imza attı.
“Mutabakat Zaptı”nın imzalanmasının ardından VNIIM
Laboratuvarları ziyaret edilerek karşılıklı görüş alışverişinde
bulunuldu. İmzalanan anlaşmayla iki Enstitü arasında; Tek-
nik destek ve danışmanlık, Ortak araştırma projelerinin
yürütülmesi, Misafir araştırmacı değişimi, Teknik bilgilerin,
referans verilerinin, malzeme ve yayınların temini, Ortak se-
minerlere, çalıştaylara ve eğitim kurslarına katılım konuları-
na yönelik şartlar belirlendi.
İki Enstitü arasında daha önce başlatılan metrolojik çalış-
maların ilk adımı olarak her iki ülkenin Vakum Metrolojisi
alanındaki ulusal standartlarının 1·10-4 Pa - 1 Pa basınç ara-
lığında karşılaştırmalarını sağlayacak olan ve birinci aşaması
TÜBİTAK UME’de gerçekleştirilen ölçümlerin ikinci aşaması-
nın da 2017 yılı içerisinde VNIIM’de gerçekleştirilmesi plan-
lanıyor.
İmzalanan ikili anlaşmayla resmileşen ilişkiler çerçeve-
sinde gerçekleşecek bilimsel işbirliklerinin, sadece Vakum
Metrolojisi alanında sınırlı kalmayıp diğer disiplinlerde de
devam etmesi bekleniyor.
TÜBİTAK UME, Rusya Metroloji
Enstitüsü ile Mutabakat Zaptı İmzaladı
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü, Rusya D.I. Mendeleyev Metroloji Enstitüsü (VNIIM) ile işbirliğinin
geliştirilmesi amacıyla Mutabakat Zaptı imzaladı.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...40
Powered by FlippingBook