TÜBİTAK Bülten / Sayı 187 - Temmuz 2017 - page 20

20
Bülten
TEMMUZ
2017
K a m u İ n t e r n e t S i t e l e r i O d a k G r u p T o p l a n t ı s ı G e r ç e k l e ş t i r i l d i
Kamu İnternet Siteleri Odak
Grup Toplantısı Gerçekleştirildi
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
(YTE) tarafından yürütülen Kamu İnternet Siteleri Rehberi
(KAMİS) Yaygınlaştırma Projesi çalışmaları kapsamında dü-
zenlenen Odak Grup Toplantısı, Ankara’da gerçekleştirildi.
Farklı kamu kurumlarından internet ve portal konusunda
uzman 21 katılımcının yer aldığı toplantıda, kamu kurum-
larının internet sitesi kullanılabilirliği ve erişilebilirlik konu-
larında yürüttükleri çalışmalar ile KAMİS Projesi hakkında
farkındalık seviyelerinin belirlenmesi hedeflendi. Oturum-
larda kamu kurumlarının internet sitesi geliştirme / tedarik
süreçlerine yönelik mevcut durum ile bu süreçte yaşanan
sorunlar ve önerilen çözümler değerlendirildi.
Odak grup toplantılarına, kamuya hizmet sunan tedarikçi
firmalar ve özel sektör ile devam edilmesi planlanıyor. Ya-
pılan toplantılar sonucu hazırlanacak Değerlendirme Rapo-
runun, kamu internet siteleri geliştirme ve tedarik sürecine
yönelik verimli iyileştirmelerin yapılması, daha kullanılabilir
ve erişilebilir kamu internet siteleri için farkındalığın artırıl-
ması ve kamu kurumlarının iyi örnek uygulamalarını fark
edebilmesi adına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...40
Powered by FlippingBook