TÜBİTAK Bülten / Sayı 187 - Temmuz 2017 - page 28

28
Bülten
TEMMUZ
2017
4 P R I M A P a y d a ş l a r F o r u m u S i e n a ’ d a D ü z e n l e n d i
Avrupa-Akdeniz İşbirliğini Araştırma ve İnovasyon Aracılı-
ğıyla Güçlendirme Bakanlar Konferansı ve Teknik Toplantısı,
Malta Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı tarafından Malta’da
düzenlendi.
“Avrupa-Akdeniz İşbirliğini Araştırma ve İnovasyon Ara-
cılığıyla Güçlendirme Bakanlar Konferansı” çerçevesinde,
Avrupa-Akdeniz bilimsel işbirliği gündemindeki konularla
(PRIMA, Göç ve Bluemed Girişimi) ilgili panel oturumları;
Avrupa-Akdeniz Ülkeleri Araştırma ve İnovasyon Bakanla-
rı, üst düzey yetkililer ile Avrupa Komisyonu Yetkililerinin
katıldığı Bakanlar Konferansı gerçekleştirildi. Konferansta,
panellerdeki tartışmaların sonuçları katılımcılara sunuldu
ve ardından Bakanlar arası yuvarlak masa toplantıları ger-
çekleştirildi.
Anılan Bakanlar Konferansına Kurumumuzdan Başkan
Yardımcısı Dr. Orkun Hasekioğlu katıldı ve göç konusunda
kısa bir konuşma yaptı. Dr. Hasekioğlu konuşmasında; Tür-
kiye’nin mültecilere yönelik açık kapı politikasından bahisle
ülkemizin bu sorumluluğu maddi ve manevi olarak yüklen-
diğinden ve Avrupa-Akdeniz İşbirliği’nin mevcut “mülteci
krizi”kapsamında mülteci hareketliliğinin görüldüğü bölge-
Akdeniz’de gıda sistemleri ve su kaynakları konularında
uzun dönemli, sağlam bir şekilde yapılandırılmış araştırma
ve inovasyon ortaklığının kurulması için zemin oluşturmak
ve bu yönde faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuş
olan 4PRIMA Koordinasyon ve Destek Aksiyonu (Partners-
hip for Research and Innovation in the Mediterranean Area,
Coordination and Support Action) kapsamında İtalya’nın
Siena kentinde düzenlenen paydaşlar forumuna ülkemizi
temsilen Cici Meze Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Inovasyondan
Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Buğra Han Ak-
çay katıldı.
PRIMA Girişimi’nin inovasyon potansiyeline katkı sağla-
mak, ilgili paydaşları 2018 yılından itibaren çağrılar açacak
lere odaklanan araştırmaları teşvik edici faaliyetlerinin ülke-
mizce de desteklediğinden bahsetti.
Ayrıca Teknik Panellerden PRIMA Paneline Doç. Dr. Eyüp
Selim Köksal (Ondokuz Mayıs Üniv.) ve Bluemed Paneline
ise Prof. Dr. Şükrü Turan Beşiktepe (Dokuz Eylül Üniv.) katıl-
dı. Doç. Dr. Köksal, PRIMA paneli kapsamında oluşturulan
çalışma gruplarında yer alarak etkinlik esnasında hazırlanan
ortak rapora katkı sağladı. Prof. Beşiktepe, panel konusun-
da Türkiye’nin bugüne kadar katıldığı işbirlikleri ve bundan
sonra nasıl bir yol izlenmesi ile ilgili görüş bildirdi ve sunum-
la katkıda bulundu.
Avrupa ve Akdeniz Ülkeleri arasındaki işbirliğinin bilim,
teknoloji ve inovasyon ayağının güçlendirilmesi amacıyla
2007 yılından bu yana iki önemli Bakanlar Konferansı dü-
zenlendi. Söz konusu konferanslardan birincisi; 18 Hazi-
ran 2007 tarihinde Kahire’de düzenlenen “Avrupa-Akdeniz
Yüksek Öğretim ve Araştırma Alanına Doğru Birinci Avru-
pa-Akdeniz Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlar
Konferansı”olup, ikincisi ise 2-3 Nisan 2012 tarihlerinde Bar-
selona’da düzenlenen “Avrupa-Akdeniz Araştırma ve İno-
vasyon Bakanlar Konferansı”dır.
olan bu Girişim’in faaliyet alanları konusunda bilgilendir-
mek ve proje önerilerinde bulunmalarını teşvik etmek ama-
cıyla Siena Üniversitesi ile Sustainable Development Solu-
tions Network (SDSN) ortaklığıyla düzenlenen ilgi foruma,
zirai gıda tedarik zincirinin her aşamasından iş camiası tem-
silcileri, inovatörler ve girişimciler, politika oluşturucuları ve
fonlayıcı kuruluşların temsilcileri katıldı.
Forumda; PRIMA Girişimi ve Akdeniz’de gıda ve su temalı
inovasyon projeleriyle ilgili güncel gelişmeler, bina içi tarım,
gıda bilişimi üzerine yenilikler, karar destek sistemleri, tek-
noloji destekli tarım ve hasat konuları görüşülerek özellikle
Almanya’daki öncü uygulamalar hakkında bilgi paylaşıldı.
Avrupa-Akdeniz İşbirliğini Araştırma ve İnovasyon Aracılığıyla
Güçlendirme Bakanlar Konferansı ve Teknik Toplantıları Yapıldı
4PRIMA Paydaşlar Forumu
Siena’da Düzenlendi
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...40
Powered by FlippingBook