TÜBİTAK Bülten / Sayı 187 - Temmuz 2017 - page 15

15
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
etkisi, girişimlerin en fazla zorlandıkları ölüm vadisi (death val-
ley) denilen aşamayı geçebilmeleri için verilen destekler ve hiz-
metler incelendi. Ayrıca teknolojik yapıların yer seçimkriterleri,
geleceğe dönük olarak hazırlanan stratejileri ve büyüme plan-
larına ilişkin bilgi alındı ve olası işbirlikleri değerlendirildi. Daha
sonra, Bask Ekonomik Kalkınma Ajansı (SPRI), Bilbao Şehir Kon-
seyi, Bilbao İnovasyon Fabrikası (BilbaoBerrikuntza Faktoria) ve
GAİAElektronik ve BilgiTeknolojileri Kümelenmesi yetkilileriyle
görüşmeler gerçekleştirilerek, bölgenin ekonomik gelişmesin-
de ve gayrisafi milli hasılasının artırılmasında Bask Yerel Hü-
kümeti’ne bağlı SPRI bölgesel kalkınma ajansının uyguladığı
uluslararasılaşma, girişimcilik, yenilikçilik ve teknoloji, stratejik
projeler ve girişimler, altyapı ve finans destekleri ve hizmetleri-
ne ilişkinolarak ve Bilbao şehrinin yaşadığı kriz sonrasında nasıl
en baştan başlayarak planlı bir şekilde yeniden geliştiğine dair
bilgi alındı. Ayrıca European Foundation for Quality Manage-
ment (EFQM) Modeli gümüş sertifikalı GAİA kümelenmesine
yapılan ziyarette, kümelenmenin bölgenin dijital dönüşümü-
ne ve gelişmesine olan katkıları ile küme bünyesinde gerçek-
leştirilen faaliyetler ve sunulan hizmetler incelendi.
Görüşmelerde TÜBİTAK TÜSSİDE ve DOKAP yetkilileri hem
kurumlarını hem de DOKAP Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştır-
ma Projesini tanıtan sunumlar gerçekleştirdiler. Ayrıca, ülke-
mize yönelik farkındalığın arttırılmasına yönelik çeşitli tanıtım
faaliyetlerinde de bulundular.
İspanya’nın önde gelen araştırma ve teknoloji merkezlerine
gerçekleştirilen bu ziyaretlerden elde edilen veriler DOKAP
Bölgesi’ndeki Organize Sanayi Bölgeleri, İş Geliştirme Merkez-
leri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Teknoloji Transfer Ofisleri,
kümelenmeler başta olmak üzere yenilikçilik ve girişimcilik
ekosistemindeki aktörlere yönelik olarak geliştirilecek strateji-
lerin oluşturulmasına ve destek sisteminin tasarlanmasına gir-
di teşkil edecek.
a Teknik Ziyaretler
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...40
Powered by FlippingBook