TÜBİTAK Bülten / Sayı 187 - Temmuz 2017 - page 32

32
Bülten
TEMMUZ
2017
T Ü B İ T A K , 5 B i n Ö ğ r e n c i y e A s t r o n o m i E ğ i t i m i V e r d i
TürkiyeBilimsel veTeknolojikAraştırma Kurumu (TÜBİTAK) Baş-
kanı Prof. Dr. Arif Ergin, TÜBİTAKUlusal Gözlemevince (TUG)“Gök-
yüzünü Gözlüyorum”projesi kapsamında, 5 bin öğrenciye“astro-
nomide farkındalık yaratma”amaçlı eğitimverildiğini bildirdi.
TUG tarafından kurulan Bilim ve Toplum Merkezi’nin (BİTOM),
2009 yılından bu yana faaliyetlerini düzenli olarak sürdürdüğünü
belirtenProf. Dr. Ergin, bukapsamdaAntalya İlMilli EğitimMüdür-
lüğü ile“astronomide farkındalık yaratma”amaçlı eğitimprotoko-
lü imzaladıklarını söyledi.
Protokol çerçevesinde TUG’un ilk ve ortaöğretim öğrencilerine
yönelik “Gökyüzünü Gözlüyorum” projesini hazırladığını anlatan
Prof. Dr. Ergin,“Projeyleöğrencileri astronomikkeşfeçıkarmayı he-
defliyoruz. Nisan, mayıs ve haziran aylarında üçüncü, dördüncü,
altıncı,yedincivedokuzuncusınıflardanhaftaiçihergün3bin525
öğrenci, merkezi ziyaret etti”diye konuştu.
Söz konusu protokol dışında bazı özel okullar için de etkinlikler
düzenlediğinedikkati çekenProf. Dr. Ergin, toplamda5binöğren-
ciye eğitimdesteği verdiklerini kaydetti.
Etkinlik kapsamında TUG’un BakırlıtepeYerleşkesi’ne gelen öğ-
rencilere teleskopların tanıtıldığını belirten Prof. Dr. Ergin, “Proje
çerçevesinde öğrencilere güneş sistemi, gezegenler, mevsimler
gibi konular anlatıldı. Güneş patlamaları ve lekeleri hakkında da
bilgiler verilen eğitimde, öğrenciler 35 santimetre ayna çaplı tam
otomatik (T35) teleskopla güneş gözlemi yapma fırsatı da buldu-
lar”dedi.
TÜBİTAK, 5 Bin Öğrenciye Astronomi Eğitimi Verdi
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nin (TUG) “Gökyüzünü Gözlüyorum” Projesi kapsamında öğrencilere gü-
neş sistemi, gezegenler ve mevsimler gibi konular anlatıldı. Güneş patlamaları ve lekeleri hakkında bil-
giler verildi. Öğrenciler, 35 santimetre ayna çaplı tam otomatik teleskopla güneş gözlemi yapma fırsatı
da buldular.
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook