TÜBİTAK Bülten / Sayı 187 - Temmuz 2017 - page 23

23
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK MARTEK’te Fatih Belediyesi Yenilikçi Projeleri
Geliştirme Merkezi İş Birliği Toplantısı Gerçekleştirildi
TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) ile Fatih Belediye-
si Yenilikçi Projeleri Geliştirme Merkezi (YEPGEM) arasında iş
birliği toplantısı düzenlendi. TÜBİTAK MARTEK Genel Müdürü
Dr. Orhan Çömlek, açılış konuşmasında TÜBİTAK Gebze Yer-
leşkesinin 15 enstitü, yüzlerce laboratuvar ve 3 bin 500 bilim
insanını barındıran akademik bir kampüs olduğuna, ayrıca
teknokentte yer alan firmalara enstitü laboratuvarlarını yüzde
20 indirimli kullanma imkânı sunulduğuna değindi.
TÜBİTAK MAM İş Geliştirme BirimYöneticisi Nuh Yılmaz, TÜ-
BİTAKMarmaraTeknokentin organizasyonları en iyi şekilde ya-
pan kurum olduğunu ifade ederek TÜBİTAK olarak kendilerini
takdir ettiğini belirtti. Yılmaz, “Teknolojiden sanayiye yapılmış
olanın daha iyisini yapmak”sloganı ile çalıştıklarını ifade etti.
YEPGEM Kurucu Koordinatörü Muti Rumelli açılış konuşma-
sında yapmış oldukları projeleri anlattı.
Açılış konuşmalarının ardından ilk sunumTÜBİTAK MARTEK
Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek tarafından yapıldı. Çömlek,
Teknokent ile Teknokentte gerçekleştirilen ve yürütülen pro-
jeler hakkında bilgi sundu. Daha sonra sırasıyla Çevre veTemiz
Üretim, Malzeme Enstitüsü, BİLGEM sunumu gerçekleştirildi.
Sunumlardan sonra Kimyasal Teknoloji Enstitüsü, Gıda Ensti-
tüsü, Gen ve Biyoteknoloji Enstitüsü ile BİLGEM ziyaret edildi
ve katılımcılar tarafından yöneltilen sorular cevaplandırıldı.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...40
Powered by FlippingBook