TÜBİTAK Bülten / Sayı 187 - Temmuz 2017 - page 27

27
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Kamu Bilişimcileri Derneği tarafından Ulaştırma, Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakanlığının desteğiyle düzenlenen
“Kamu Siber Güvenlik Zirvesi (KSGZ’17)”, kamuda siber gü-
venliğin sağlanması kapsamında Kamu Bilişim yöneticileri
ve uzmanları ile sektör temsilcilerinin katılımı ile Bilkent
Otel ve Konferans Merkezinde gerçekleştirildi.
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci’nin
moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Kamu Yönetişiminde
Bilişimin Önemi” temalı panel oturumunda ÇSGB Hizmet
Sunumu Genel Müdürü Lütfi Aydin, MEB Yeğitek Genel Mü-
dürü Bilal Tırnakçı ve TÜBİTAK BİLGEM YTE Müdürü Cemil
Sağıroğlu konuşmacı olarak yer aldı. Dünyada ve Türkiye’de
Kamu BT Projelerinin başarısızlık sebeplerine değinen YTE
Müdürü Sağıroğlu, ihtiyaç analizi ve fizibilite yapılmadan
dönüşüm programlarının başlatılmaması, yeterli üst yöne-
tim desteğinin sağlanması ve BT projelerinin tüm sorum-
luluğunun yalnızca BT departman/birimlerine verilmemesi
gerektiğini belirtti.
BİLGEM, Kamu Siber Güvenlik
Zirvesi’ne Panelist Olarak Katıldı
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...40
Powered by FlippingBook