TÜBİTAK Bülten / Sayı 187 - Temmuz 2017 - page 30

30
Bülten
TEMMUZ
2017
Ü r ü n T a k i p S i s t e m i 5 . Ç a l ı ş t a y ı G e r ç e k l e ş t i r i l d i
Ürün Takip Sistemi 5. Çalıştayı Gerçekleştirildi
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
(TİTCK) ve TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma
Enstitüsü (YTE) işbirliğinde yürütülmekte olan Ürün Takip
Sistemi (ÜTS) Projesi’nin beşinci ve son Çalıştayı, İzmir’de
TİTCK, ilgili kamu kurumları, tıbbi cihaz sivil toplum kuruluş-
ları ve firmalarının geniş katılımı ile gerçekleştirildi.
TÜBİTAK BİLGEM Başkan Yardımcısı Orhan Muratoğlu ve
TİTCK Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcısı
Dr. Ufuk Akdıkan’ın açılış konuşmaları ile başlayan Çalıştay’a
265 temsilci katıldı. Ana teması tıbbi cihaz takip ve izleme
faaliyetlerine ilişkin yaygınlaştırma olan çalıştay oturumları
süresince, proje sunumları yapıldı, eğitim programı gerçek-
leştirildi. Tekil takip edilecek ürünler için geçiş planı oluştu-
rulması üzerine proje paydaşları ile karşılıklı bilgi paylaşı-
mında bulunulan çalıştayda, paydaşların değerlendirmeleri
ve önerileri alındı.
Tıbbi cihazların tekil olarak takip ve izlenmesi bakımından
dünyada ilk olacak Ürün Takip Sistemi, aynı zamanda Türki-
ye’nin dijital dönüşümüne önemli katkı sağlayacak ve kayıt
dışı ekonomi ile mücadelede aktif bir rol oynayacak. ÜTS
ile sağlık sektöründe üreticiden tüketiciye tıbbi cihazların
yaşam döngüsü uçtan uca izlenerek, üstün hizmet kalitesi
hedefleniyor.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook